View Single Post
  #1  
Old 06-13-2017, 11:10 PM
Nguyenhainam01
Guest
 
Posts: n/a
Bí quy?t mua xe h?p phong th?y, tránh nh?ng ?i?u x?u g?p nhi?u may m?n

Tháng 6 n?m 2017 n?u các b?n ?ang d? ??nh mua xe thì c?n xem ngày t?t mua xe. Ch?n ngày x?u t?t mua xe s? giúp cho b?n có nhi?u may m?n và an toàn. Xã h?i bây gi? ô tô - xe máy là ph??ng ti?n ?i l?i không th? thi?u ???c trong cu?c s?ng. Trong khi tham gia giao thông ??m b?o an toàn luôn ???c ??a lên ??u tiên. Vi?c b?o an toàn khi tham gia giao thông thì ch?t l??ng, ?? b?n c?a ph??ng tiên, ý th?c ng??i ?i?u khi?n xe còn có y?u t? tâm linh c?ng r?t quan tr?ng vi?c ch?n ngày ??p l?y xe ?? mang ??n nh?ng may m?n, tài l?c và c?u mong s? bình an khi tham gia giao thông. Do ?ó vi?c xem ngày hoàng ??o mua xe h?p tu?i luôn ???c coi tr?ng. D??i ?ây là nh?ng ??p ?? mua xe trong tháng sáu các b?n hãy cùng tham kh?o nhé.

>>> B?n có th? xem thêm ch?n ngày t?t ??t b?p ?? ??t b?p g?p nhi?u may m?n tài l?c và h?p phong th?y

Ngày t?t mua xe trong tháng 6 n?m 2017 theo d??ng l?ch

Th? b?y 3/6/2017

Th? t? 7/6/2017

Th? hai 12/6/2017

Th? hai 19/6/2017

Th? t? 21/6/2017

Th? hai 26/6/2017

Th? n?m 29/6/2017

Vi?c coi ngày t?t ?? l?y xe không nh?ng giúp ?em ??n nhi?u may m?n, tài l?c cho ch? xe mà còn giúp b?n ch? ??ng h?n v? tài chính, cân nh?c màu xe, lo?i xe phù h?p…

Trên ?ây ?ã g?i ý v? các ngày ??p l?y xe trong tháng 6 n?m 2017 hi v?ng quý v? tham kh?o và mua ???c chi?c xe ?ng ý nh?t. Ngoài ra xem ngày t?t tháng 6 n?m 2017 cho b?n rõ h?n v? ngày hoàng ??o h?c ??o trong tháng sáu n?m 2017. Chúc các b?n luôn g?p nhi?u may m?n
Reply With Quote