View Single Post
  #2  
Old 04-27-2017, 10:52 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
M?o tr? hôi nách cho m?i l?a tu?i

“Làm cách nào ?? h?t hôi nách ??n gi?n nh?t?” là câu h?i c?a nhi?u ng??i ?ã áp d?ng nhi?u cách ?i?u tr? hôi nách nh?ng v?n ch?a ?em l?i hi?u qu?. V?i nh?ng m?o tr? hôi nách hi?u qu? d??i ?ây s? giúp b?n nhanh chóng th?i bay b?nh hôi nách mang l?i t? tin cho b?n. Cùng tham kh?o và l?a ch?n cho mình m?o v?t ch?a hôi nách c?c hi?u qu?.

Massage nách giúp tr? hôi nách

Bi?n pháp ??n gi?n và hoàn toàn mi?n phí này có th? giúp b?n tr? hôi nách c?c kì hi?u nghi?m. Ngoài ra, mát xa vùng nách hàng ngày có th? c?i thi?n s? cung ?ng c?a máu, kích thích mô b?ch huy?t, c?i thi?n ch?c n?ng tim ph?i, tiêu hóa, t?ng s? thèm ?n. Tuy nhiên ??c bi?t l?u ý ph??ng pháp này không phù h?p cho ph? n? có thai, ng??i có b?nh m?ch máu não, các b?nh ung b??u, di c?n h?ch.


>>> tr? hôi nách b?ng chanh

Cách làm:
B??c 1: ?n, dùng tay trái ?n nách ph?i, tay ph?i ?n nách trái, dùng ngón cái ?n vào huy?t mùa xuân, ?n xoa ??n khi có c?m giác tê, nóng và mùi chua. Th??ng thì sau 3 – 5 phút là có hi?u qu?
B??c 2: Búng, nâng m?t cánh tay lên, ?? ngón tay cái c?a tay còn l?i trên vai, và ngón gi?a búng nh?, có th? búng nhanh ch?m tùy thích, thay phiên hai tay búng.
>>> b?nh hôi nách có b? lây không
Tr?ng gà tr? hôi nách

Theo kinh nghi?m làm ??p dân gian, tr?ng gà c?ng có th? tr? hôi nách c?c kì hi?u qu?.
Cách làm: L?y hai qu? tr?ng gà lu?c chín, bóc v? ngoài lúc còn nóng r?i cho vào m?i bên nách m?t qu?. B?n c? ?? ? nách ??n khi nào tr?ng gà ngu?i h?n thì l?y ra. Ti?p sau ?ó, l?y m?t mi?ng g?ng lau xát hai bên nách c?a b?n cho th?t k?.

hút b? n?i soi tuy?n m? hôi nách
ch?a hôi nách n?ng
Làm liên t?c b?n s? th?y ph??ng pháp này h?u hi?u v?i vi?c ??y lùi mùi hôi cho vùng da d??i cánh tay ??y.
Reply With Quote