View Single Post
  #4  
Old 05-05-2017, 12:19 PM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
M?o gi?m cân ??n gi?n t?i nhà

Ch? em ph? n?, nh?t là nh?ng ng??i sau sinh, ph? n? ?ã có gia ?ình là ??i t??ng b? d? th?a m? nhi?u nh?ng h? c?ng là nh?ng ng??i ít v?n ??ng. Li?u r?ng, có cách gi?m béo ??n gi?n nào ?ó mà v?n mang l?i hi?u qu? cao cho ??i t??ng này hay không?

Gi?m cân b?ng cách ki?m soát l??ng calo

Ki?m soát l??ng calo n?p vào c? th? là y?u t? ??u tiên b?n c?n quan tâm khi áp d?ng cách gi?m 10kg trong 1 tháng này.
>>> hút m? sau sinh

– M?i ngày b?n n?p không qua? 1.600 calo v?i 5 b?a nh? trong ngày
– Không ?n tinh b?t, ?? ng?t, h?n ch? nh?ng món nhi?u d?u m?
– N?p nhi?u rau xanh, h?i s?n va? u?ng nhi?u n??c l?c, n??c ép trái cây, s?a ??u nành, s?a chua không ???ng…
>>> hút m? cánh tay
Chi nh? kh?u ph?n ?n

Chia nh? kh?u ph?n ?n chính là cách gi?m 10kg trong 1 tháng ?ang ???c nhi?u ng??i tin t??ng áp d?ng hi?n nay. N?u th?c hi?n ?úng và khoa h?c b?n có th? gi?m ???c s? cân n?ng v??t xa s?c t??ng t??ng.

Hãy b?t ??u 1 ngày v?i lòng tr?ng tr?ng gà lúc 7h, b?a tr?a v?i th?t bò và rau tr?n lúc 12h, b?a nh? v?i 1 qu? chu?i vào 16h, 19h v?i b?a t?i b?ng các lo?i rau qu? và th?t l?n n?c, k?t thúc m?t ngày vào 22h v?i 1 ly r??u vang nh?. Tuân th? theo ?úng tiêu chu?n và các b?a ?n trên b?n s? th?y thân hình tr? nên thon g?n ch? sau 1 tháng ??y nhé.
?n rau xanh

Rau xanh không nh?ng t?t cho c? th? mà còn là nguyên li?u gi?m cân tuy?t v?i t? thiên nhiên. ?n nhi?u rau qu? không nh?ng giúp b?n gi?m cân mà làn da còn tr? nên ??p m?n màng, tr?ng h?ng t? nhiên.

hút m? l?ng ? hà n?i
gi?m cân gm

M?t s? lo?i qu? mà b?n nên th??ng xuyên ?n ?ó là: cam, quýt, b??i, táo…s? giúp c? th? ??t cháy nhi?u n?ng l??ng h?n.
Reply With Quote