View Single Post
  #7  
Old 05-10-2017, 12:22 PM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Chuyên gia: Ng? s?m có h?t m?n không?

Ch?c h?n b?n ?ã không còn xa l? v?i nguyên nhân nh? vi?c th?c khuya khi?n cho m?n m?c ngày càng nhi?u h?n. Nh?ng li?u ng? s?m có h?t m?n không? ?ây c?ng là th?c m?c nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm c?a các b?n tr?. Hãy cùng bài vi?t d??i ?ây ?i tìm hi?u rõ h?n v? ?i?u này nhé, t? ?ó bi?t cách ch?m sóc da và tr? m?n hi?u qu? nh?t.

Ng? s?m có h?t m?n không?

Trên th?c t?, vi?c th?c khuya kho?ng t? 10-11 gi? ?êm s? làm r?i lo?n h? tu?n hoàn trao ??i ch?t và h? th?ng th?n kinh bình th??ng khi?n cho da b? khô, s?m, kém m?n màng, gi?m s?c ?àn h?i và tuy?n bã nh?n ho?t ??ng m?nh h?n. Chính vì v?y, ?ây c?ng là m?t trong nh?ng nguyên nhân gây ra m?n nhanh chóng.
>>> tr? m?n b?ng oxy-led có an toàn không


N?u b?n ?i ng? s?m s? giúp c? th? gi?i t?a c?ng th?ng, th? giãn, cân b?ng n?i ti?t t? trong c? th?, r?t có l?i cho quá trình ?i?u tr? m?n. Tuy nhiên, vi?c ng? s?m có h?t m?n không? câu tr? l?i là không. B?i ?ây ch? là gi?i pháp phòng ng?a m?n m?c ch? không có tác d?ng tr? m?n.
>>> tr? m?n ? nam gi?i
Tr? m?n hi?u qu? b?ng m?t ong

M?t ong t? lâu ?ã ???c bi?t ??n là m?t “th?n d??c” có kh? n?ng kháng viêm, di?t khu?n c?c t?t. Khi chúng k?t h?p v?i qu? có kh? n?ng kích thích ??y m?n ?n tr?i lên trên b? m?t da, giúp vi?c l?y nhân m?n tr? nên d? dàng h?n. Tuy nhiên, do quê có tính cay nóng nên khi thoa lên da m?t b?n hãy th? tr??c lên c? tay ?? tránh gây d? ?ng cho da m?t.
cách tr? m?n nh?t
tr? m?n trên trán

Cách th?c hi?n:
B??c 1: Chu?n b? m?t ong và b?t qu? theo t? l? 1:1, tr?n ??u v?i nhau
B??c 2: Thoa h?n h?p m?t n? tr? m?n ?n t?i nhà lên da m?t, gi? nguyên kho?ng 60 phút
B??c 3: R?a s?ch m?t b?ng n??c mát, lúc này nhân m?n c?ng t? t? ???c r?a trôi mà không c?n n?n
B??c 4: Bôi kem d??ng da ?? giúp da ph?c h?i nhanh chóng
Reply With Quote