View Single Post
  #2  
Old 03-10-2019, 10:42 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 17
Re: Viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen làm ??p da nh?p kh?u t? M?

Thu?c c??ng d??ng Viagra Cialis C200 là m?t lo?i thu?c ?i?u tr? cho nh?ng ng??i Nam gi?i b? r?i lo?n ch?c n?ng Sinh Lý. ?ây là tr??ng h?p khi m?t ng??i Nam Gi?i không th? c??ng c?ng ho?c gi? cho "C?U BÉ" c??ng c?ng ?? lâu không quá trình quan h? sinh lý Nam N?


Giá Bán 600.000/ H?P 10 VIÊNThành ph?n c?a thu?c c??ng d??ng Red Viagra C200

- Các ho?t ch?t là tadalafil. M?i viên thu?c Cialis ch?a 200mg tadalafil.

- Các thành ph?n khác: Lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropylcellulose, microcrystalline cellulose, sodium laurilsulfate, magnesium stearate.

- Bao phim: monohydrat lactose, hypromellose, triacetin, titanium dioxide (E171), s?t oxit màu vàng (E172), talc.

Công D?ng:

- H? tr? c?c m?nh cho ch?c n?ng c??ng c?ng cho ?àn ông nam gi?i "Thu?c sinh lý USA"[/b]

- T?ng c??ng sinh l?c b?n b? khi s? d?ng.

- T?ng ham mu?n cho nam gi?i trong các tr??ng h?p stress, b?t l?c …

- T?ng l??ng máu b?m t?i "C?U BÉ" hi?u qu? t?c thì giúp "C?U BÉ" c??ng c?ng to dài h?n lúc ch?a s? d?ng.

- T?ng c??ng ch?c n?ng sinh lý v?i nhi?u chi?u h??ng tích c?c có l?i cho s?c kh?e nam gi?i.

– T?m ng?ng các tình tr?ng r?i lo?n c??ng d??ng ho?c li?t d??ng cho ?àn ông.

– T?ng ch?t l??ng tinh trùng và b?i b? cho c? th? b?ng nh?ng lo?i th?o d??c ?ông y k?t h?p.

Cách s? d?ng:

U?ng 01 viên tr??c khi quan h? 15-30 phút. Thu?c có tác d?ng duy trì kéo dài 4-6 gi?

Không ???c s? d?ng 2 viên trong 24h

Xu?t x?: USA

Quy cách: 10 viên/l?
Reply With Quote