View Single Post
  #1  
Old 03-28-2019, 09:15 AM
kieudung2121 kieudung2121 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 10
Th? vá tr?n, s?a tr?n, thi công tr?n th?ch cao Huy?n Hóc Môn

Th? vá tr?n, s?a tr?n, thi công tr?n th?ch cao qu?n Tân Phú , c?a hàng th?ch cao vách th?ch cao qu?n Phú Nhu?n
??i th? th?ch cao ??c Phát chuyên tu t?o tr?n th?ch cao h?ng, nh?n s?a tr?n th?ch cao, vá l?i tr?n th?ch cao tr?n gói bao g?m s?n b? matit, s?a tr?n th?ch cao nhanh trong ngày t?i Bình Thu?n.
chuyên nh?n s?a ch?a tr?n th?ch cao b? xu?ng c?p nh?

tu t?o tr?n th?ch cao võng
sang s?a tr?n th?ch cao x?
tu t?o tr?n th?ch cao b? s?p
Vá l?i tr?n th?ch cao do ??c l? ?i ?i?n
Khoét l? ?èn m?i cho tr?n th?ch cao
Vá l?i tr?n th?ch cao do l?p ?i?u hòa
tu b? qu? qu?ng nh?ng h?ng ? tr?n th?ch cao
tu s?a vá l?i tran thach cao h?p k? thu?t
s?a sang tr?n th?ch cao l? th?ng do ng?m n??c
tôn t?o tr?n th?ch cao s?n b? matit

V?i ??i th? th?ch cao có nhi?u n?m kinh nghi?m thi công làm tr?n th?ch cao và s?n b? matit, ??i th? th?ch cao ??c Phát chúng tôi ngoài cung c?p các d?ch v? làm tr?n th?ch cao và vách ng?n th?ch cao m?i chúng tôi cung c?p c? th? s?a tr?n th?ch cao, th? vá l?i tr?n th?ch cao b? h? h?ng. Cung c?p d?ch v? thuê th? s?a tr?n th?ch cao tr?n gói nhanh trong ngày cho nhà dân d?ng, c?a hàng, v?n phòng làm vi?c,v?n phòng công ty, nhà chung c?, shop…vv

Cách kh?c ph?c tu ch?nh tr?n th?ch cao t?i TPHCM b? h?

Xem xét c? th? và chu?n xác th?c tr?ng ngôi nhà c?a mình. N?u trên tr?n th?y có nhi?u v?t r?n v? chân chim, tr?n nhà b? ng? màu ? vàng, có vài ch? b? ??ng n??c và nh? gi?t xu?ng d??i.
Ti?n hành kh?c ph?c: N?u tr?n b? th?m n??c nhi?u gây d?t thì kh?c ph?c b?ng cách ??p b? l?p g?ch c?a tr?n nhà khu v?c b? th?m. Ph? lên b? m?t t?m m?t l?p s?i th?y tinh và keo ch?ng th?m sau ?ó ph? l?p xi m?ng r?i lát g?ch l?i.
Trên mái nhà b? th?m d?t, có th? trám bít các v?t n?t. Ki?m tra các ?ng thoát n??c ?? không cho n??c thoát th?ng vào ??nh, m?t t??ng ,ch? n?i gi?a mái, t??ng và c?a s?.
N?u m?a l?n mà không thoát k?p làm tràn lên mái thì ph?i thay m?i máng x?i. Máng có lòng sâu ho?c ??c thêm l? thoát n??c d??i v? trí b? tràn.
Có th? b? m?t mái b?ng c?p pha kín r?i ?? v?a xi m?ng vào. V?a xi m?ng s? ng?m vào b? m?t bê tông qua các khe r?ng. khi ng?ng k?t s? trám h?t các khe r?ng làm bê tông li?n l?i. Sau ?ó x? lý l?i b? m?t b?ng v?a xi m?ng tinh tr?n ph? gia nguyên li?u ch?ng th?m.
N?u quá trình làm mà không thành công thì hãy g?i cho TH?CH CAO ??C PHÁT ?? ???c h? tr? k?p th?i.
Reply With Quote