View Single Post
  #1  
Old 03-31-2019, 11:03 PM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 66
Nh?n làm vách ng?n phòng khách TpHCM Huy?n Nhà Bè

Chuyên làm ???ng vách ng?n phòng ti?p ?ón khách TpHCM qu?n 8
C?a hàng Minh Châu xin trân tr?ng cám ?n ??n quy khach hàng g?n xa c?ng ?ã là b?n ??ng hành cùng doanh nghi?p l?n th?ch cao Minh Châu. bên tôi th??ng nh?n lãnh th?u thi công ???ng vách ng?n th?ch cao phòng ti?p ?ón khách tphcm t?i qu?n Th? ??c qu?n 2 qu?n 3

Vách th?ch cao là bi?n pháp toàn v?n v? t??ng và vách cho các công trình xây d?ng và bài trí c?nh quan trong nhà bao g?m nhi?u ?u th? nh?: Nh?, b? m?t m?n ph?ng, d? dàng tô ?i?m l?n s?n, gi?y dán t??ng, ti?n hành kh?i công nhanh, d? c?i t?o sang s?a, cách âm ch?ng nóng t?t, ch?ng cháy cao…. Nên vách th?ch cao luôn luôn ???c các nhà ki?n trúc, b?n th?c hi?n nh? 1 lo?i ch?t li?u luôn luôn ph?i có trong bài trí c?nh quan trong nhà c?ng ?úng khai tr??ng.

“v?n phòng bí m?t” sau vách ng?n chia m?i nh?t

N?u phòng ti?p khách c?a mình có môi tr??ng không tràn kh?p nh?ng c?ng không v??t quá eo h?p thì bí quy?t bình th??ng mà hi?u qu? nh?t là áp d?ng m?t vách th?ch cao làm t?m bình phong âm nh?c ?? bài vi?t không gian s?ng.

Nh? g?n, giúp di?n tích ???c ti?t ki?m t?i ?a nh?ng v?n g?n nh? k? n?ng c?a 1 v?n phòng và công s? ?a d?ng v?i h? ?i?u hành k? l?u tr? c?c kì tràn lan ?n d??i ?úng không nh??

???ng vách ng?n này giúp th?ch cao, ??t sau s??n l?ng gh? làm vi?c trong phòng khách và ch?m ??n tr?n nhà. ??c bi?t ? vách ng?n chia ?ó là có thêm 4 góc t??ng nh?. Góc t??ng này s? kh?i t?o không khí trang trí và gi?m ?i s? k? càng thô c?ng c?a rào c?n. cùng lúc, khi ng?i sau b?c t??ng này, b?n v?n có th? ngó ra phòng ti?p khách. nh? vào ?ó, nó có l? ch? t?o ???c s? d? ch?u và tho?i mái và tránh c?m ngh? cô l?p cho gia ch? c?a b?n thân mình.

công d?ng cách âm, h? nhi?t, gi?m nhi?t, bao b?c c?u ki?n cách âm, cách nhi?t trong s? thành qu? giúp th?ch cao tr? thành 1 trong v?t li?u hoàn h?o c?ng ph?m ch?a tính v?n d?ng cao và ngày d?n t?m th??ng h?n. Vách th?ch cao ???c phân ra ho?t ??ng nhi?u lo?i tách bi?t nh?m chuyên d?ng cho c?n ph?i có th? y?u c?a quý khách,bao g?m:

Vách th?ch cao cách âm
Vách th?ch cao m?t m?t
Vách th?ch cao hai m?t
Vách th?ch cao ch?ng cháy
kh?i l??ng nh? c?ng là m?t trong ?i?m m?nh k? ??n mà b?n nên ch?n l?a ???ng vách ng?n th?ch cao ?? thay cho t??ng g?ch bình th??ng. ??c ?i?m này s? giúp cho b?n có th? th?ng kê giám sát ???c các giá thành ?? ?? có th? gi?m t?i áp l?c ?è nén d?n ph?n n?n tang m?t cách t?t nh?t

Nên hay c?m k? vách th?ch cao cho phòng khách giành ???c câu tr? l?i. Vi?c c?a b?n bây gi? là ch? c?n có tìm cho b?n thân mình m?t b? ph?n ch? tín ?? gi?ng nh? giành ???c nh?ng d?ch v? hàng ??u. Công ty c? ph?n công nghi?p V?nh T??ng là Showroom t?t, ???c ?ánh giá cao t? phía ng??i dùng s? mang t?i cho b?n nh?ng gi?i pháp c?t gi?m khi?n cho b?n ??t ???c m?t b?u không gian hoàn h?o nh?t.
Reply With Quote