View Single Post
  #2  
Old 06-06-2019, 12:04 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by lanp87030 View Post
Chuyên làm ???ng vách ng?n phòng ti?p ?ón khách TpHCM qu?n 8 C?a hàng Minh Châu xin trân tr?ng cám ?n ??n quy khach hàng g?n xa c?ng ?ã là b?n ??ng hành cùng doanh nghi?p l?n th?ch cao Minh Châu. bên tôi th??ng nh?n lãnh th?u thi công ???ng vách ng?n th?ch cao phòng ti?p ?ón khách tphcm t?i qu?n Th? ??c qu?n 2 qu?n 3 Vách th?ch cao là bi?n pháp toàn v?n v? t??ng và vách cho các công trình xây d?ng và bài trí c?nh quan trong nhà bao g?m nhi?u ?u th? nh?: Nh?, b? m?t m?n ph?ng, d? dàng tô ?i?m l?n s?n, gi?y dán t??ng, ti?n hành kh?i công nhanh, d? c?i t?o sang s?a, cách âm ch?ng nóng t?t, ch?ng cháy cao…. Nên vách th?ch cao luôn luôn ???c các nhà ki?n trúc, b?n th?c hi?n nh? 1 lo?i ch?t li?u luôn luôn ph?i có trong bài trí c?nh quan trong nhà c?ng ?úng khai tr??ng. “v?n phòng bí m?t” sau vách ng?n chia m?i nh?t N?u phòng ti?p khách c?a mình có môi tr??ng không tràn kh?p nh?ng c?ng không v??t quá eo h?p thì bí quy?t bình th??ng mà hi?u qu? nh?t là áp d?ng m?t vách th?ch cao làm t?m bình phong âm nh?c ?? bài vi?t không gian s?ng. Nh? g?n, giúp di?n tích ???c ti?t ki?m t?i ?a nh?ng v?n g?n nh? k? n?ng c?a 1 v?n phòng và công s? ?a d?ng v?i h? ?i?u hành k? l?u tr? c?c kì tràn lan ?n d??i ?úng không nh?? ???ng vách ng?n này giúp th?ch cao, ??t sau s??n l?ng gh? làm vi?c trong phòng khách và ch?m ??n tr?n nhà. ??c bi?t ? vách ng?n chia ?ó là có thêm 4 góc t??ng nh?. Góc t??ng này s? kh?i t?o không khí trang trí và gi?m ?i s? k? càng thô c?ng c?a rào c?n. cùng lúc, khi ng?i sau b?c t??ng này, b?n v?n có th? ngó ra phòng ti?p khách. nh? vào ?ó, nó có l? ch? t?o ???c s? d? ch?u và tho?i mái và tránh c?m ngh? cô l?p cho gia ch? c?a b?n thân mình. công d?ng cách âm, h? nhi?t, gi?m nhi?t, bao b?c c?u ki?n cách âm, cách nhi?t trong s? thành qu? giúp th?ch cao tr? thành 1 trong v?t li?u hoàn h?o c?ng ph?m ch?a tính v?n d?ng cao và ngày d?n t?m th??ng h?n. Vách th?ch cao ???c phân ra ho?t ??ng nhi?u lo?i tách bi?t nh?m chuyên d?ng cho c?n ph?i có th? y?u c?a quý khách,bao g?m: Vách th?ch cao cách âm Vách th?ch cao m?t m?t Vách th?ch cao hai m?t Vách th?ch cao ch?ng cháy kh?i l??ng nh? c?ng là m?t trong ?i?m m?nh k? ??n mà b?n nên ch?n l?a ???ng vách ng?n th?ch cao ?? thay cho t??ng g?ch bình th??ng. ??c ?i?m này s? giúp cho b?n có th? th?ng kê giám sát ???c các giá thành ?? ?? có th? gi?m t?i áp l?c ?è nén d?n ph?n n?n tang m?t cách t?t nh?t Nên hay c?m k? vách th?ch cao cho phòng khách giành ???c câu tr? l?i. Vi?c c?a b?n bây gi? là ch? c?n có tìm cho b?n thân mình m?t b? ph?n ch? tín ?? gi?ng nh? giành ???c nh?ng d?ch v? hàng ??u. Công ty c? ph?n công nghi?p V?nh T??ng là Showroom t?t, ???c ?ánh giá cao t? phía ng??i dùng s? mang t?i cho b?n nh?ng gi?i pháp c?t gi?m khi?n cho b?n ??t ???c m?t b?u không gian hoàn h?o nh?t.
Hotline / Zalo : 0379.835.960
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 250g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 260g
  • Kích th??c (cm) : 25*9*7
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • H??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t Hàn in trên bao bì s?n ph?m.
B?t nhàu Noni Green là s?n ph?m ?ang ???c nhi?u ng??i tin t??ng, s? d?ng. V?y s?n ph?m này ???c s?n xu?t nh? th? nào? B?t trái nhàu Noni Green có công d?ng ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hi?u qua bài vi?t này nhé!

B?t nhàu Noni Green là gì?

Noni là tên g?i qu?c t? c?a cây nhàu. Lo?i cây này không ch? xu?t hi?n ? Vi?t Nam mà còn có t?i m?t s? vùng nhi?t ??i trên th? gi?i. ??c bi?t, b?t t? trái nhàu ?ang ???c ng??i tiêu dùng trên toàn th? gi?i tin t??ng vì hàng lo?t công d?ng cho s?c kh?e. Do ?ó, ng??i ta th??ng g?i là b?t nhàu, b?t noni, b?t noni trái nhàu ho?c b?t nhàu noni.

Còn Noni Green là s?n ph?m b?t trái nhàu ch?t l??ng cao c?a Công ty TNHH ECO HEALTH VI?T NAM JSC – Công ty chuyên s?n xu?t và phân ph?i t?t c? các s?n ph?m t? nhàu.

Hotline / Zalo : 0379.835.960

S? l??c v? quá trình s?n xu?t b?t nhàu
Hàng lo?t công d?ng c?a trái nhàu ?ã ???c khám phá. Tuy nhiên, trái nhàu t??i khó b?o qu?n lâu ngày, d? h?ng trong quá trình v?n chuy?n. Do ?ó, ?? cho ti?n h?n trong vi?c s? d?ng, chuyên gia nghiên c?u ?? ch?t l?c tinh túy t? trái nhàu thành s?n ph?m b?t nhàu Noni Green.

Trên th?c t?, b?t trái nhàu Noni Green v?n ???c k?t tinh t? các dinh d??ng thi?t y?u bên trong trái nhàu. N?u áp d?ng ?úng quy trình thì d??ng ch?t không nh?ng không m?t ?i mà còn ???c cô ??c thành d?ng s?n ph?m an toàn, d? u?ng, d? b?o qu?n, d? v?n chuy?n h?n. V? quy trình s?n xu?t thì b?t trái nhàu Noni Green ?ang ???c s?n xu?t thông qua các b??c chính g?m:

– Ch?n vùng nguyên li?u ??t chu?n.

– Thu hái trái nhàu già, ch?t l??ng ??ng ??u.

– Ti?n hành s? ch?, ph?i s?y.

– Nghi?n thành b?t trái nhàu Noni Green.

Hotline / Zalo : 0379.835.960

Cách ch?n b?t nhàu ??t chu?nN?u mu?n phân bi?t b?t trái nhàu ch?t l??ng v?i hàng kém ch?t l??ng, b?n ch? c?n l?u ý m?t s? ??c ?i?m nh?:

– B?t trái nhàu ch?t l??ng ???c s? ch? và nghi?n qua máy móc v?i công ngh? cao ?? ??m b?o an toàn v? sinh th?c ph?m và gi? nguyên các d??ng ch?t trong trái nhàu. Tuy nhiên, tùy vào nguyên li?u (qu? nhàu t??i) mà b?t nhàu s? có màu s?c khác nhau. C? th?, qu? xanh non có màu xanh t?i và nâu nh?t; qu? m?i chín có màu nâu sáng; qu? chín già có màu nâu s?m.

– Ngoài màu s?c, có th? nh?n bi?t b?t trái nhàu có ??t ch?t l??ng hay không b?ng cách: xem b?t có mùi khai ??c tr?ng c?a qu? nhàu hay không. Xem b?t có khô, t?i, m?n hay không. N?u ??y ?? các y?u t? này thì ?ó là b?t nhàu ch?t l??ng cao.

Tr??ng h?p không th? phân bi?t b?t trái nhàu ch?t l??ng theo 2 cách trên thì b?n có th? tr?c ti?p liên h? v?i ??n v? phân ph?i uy tín nh? Noni Green ?? mua ???c nh?ng gói b?t nhàu Noni Green 250g, b?t nhàu Noni Green 500g ch?t l??ng nh?t.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:


– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.


– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.


– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 250g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.960
Reply With Quote