View Single Post
  #1  
Old 07-04-2019, 01:54 AM
thietbicuahang thietbicuahang is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 160
Ch?n Giày H?p V?i Dáng Ng??i

Ngày này, chúng ta th??ng có xu h??ng ch?n giày vì nó có ki?u dáng ??p, b?t m?t h?n là ch?n vì s? tho?i mái c?ng nh? ch?c n?ng c?a nó mang l?i cho ?ôi chân.

M?t ?ôi giày có th? khi?n b?n x?u ?i ho?c ??p lên, t?t c? ??u ph? thu?c vào s? l?a ch?n ch?n c?a b?n ^^! D??i ?ây NADOS s? h??ng d?n các tín ?? giày dép cách l?a ch?n ?ôi giày sao cho nó phù h?p nh?t v?i dáng ng??i c?a b?n nhé

1. Dáng ??ng h? cátDáng ??ng h? cát là dáng ng??i tròn tr?a nh?ng l?i có ph?n eo nh? "th?t ?áy l?ng ong" hay ???c mô t? theo câu nói vui "khúc nào ra khúc n?y".

V?i dáng ng??i này, b?n th??ng t?o c?m giác trông có chút n?ng n?, vì th? c?n tránh xa nh?ng ?ôi giày kitten heel. ?ôi giày dánh này tuy r?t c? ?i?n và xinh x?n nh?ng nó khi?n ng??i b?n trông kém thanh thoát và ng?n ng?n.

?ôi giày h?p v?i nàng dánh ??ng h? cát là ki?u giày có ph?n ?? ch?c ch?n, không quá to và không quá nh?. Nó giúp cân b?ng và hài hòa v? ngoài c?a ch? nhân.2. Dáng ng??i qu? lêDáng ng??i qu? ?ào là dáng ng??i có ph?n trên bé và d??i thì n? r?ng.

V?i dáng vóc nh? th? này, ?i?u quan tr?ng là b?n c?n bi?t cân ??i và nh? nhõm cho ph?n phía d??i c?a c? th?.

Nh?ng ?ôi giày màu nude nh? nhàng, giày có ph?n c? ???c khoét sâu hay b?t d??i ??u g?i, b?t m?t cá ??n s?c thanh l?ch là nh?ng s? l?a ch?n không th? t?t h?n.

Dáng qu? lê c?n nh?ng ?ôi giày nude nh?, n? tính

Nh?ng ?ôi giày thoáng mát s? giúp thân ng??i b?n trông nh? nhõm h?n3. Dáng ng??i cao kh?ng khiuV?i ng??i có vóc dáng ca, g?y, ph?n thân kh?ng khiu, d?t, m?ng ng??i l?i là dáng ng??i ít kén ch?n ki?u gi?y dép nh?t. Tuy dáng m?ng d?t nh?ng ???c chi?u cao g? l?i nên ng??i thu?c phom dáng này có th? th? nghi?m m?i ki?u giày dép khác nhau.

Giày b?t và giày oxford d??ng nh? sinh ra là ?? làm b?n cùng nàng "s?u"4. Ng??i th?p, nh? béDáng ng??i th?p và nh? nh?n thì nên ch?n nh?ng ki?u giày có th? "??n" thêm chi?u cao cho ?ôi chân c?a b?n. Các lo?i giày flatform ??m ? ph?n m?i s? khi?n b?n ?n gian ???c kha khá chi?u cao.

Ngoài ra nh?ng ng??i có phom dáng nh? nh?n, chân thon c?ng có th? ?i ???c nh?ng ?ôi giày ?? xu?ng.5. Dáng ng??i m?p m?pC?ng nh? phom dáng qu? lê, ng??i m?p không nên ch?n nh?ng ?ôi giày quá s?c n?ng n?. Nh?ng ?ôi giày không quá thanh m?nh, c?ng cáp nh?ng ??n gi?n và n? tính s? t?o nên ?i?m c?ng cho ngo?i hình c?a b?n.

Ng??i m?p nên ch?n giày thanh nhã, ??n gi?n nh?ng v?n ph?i c?ng cáp, ??ng dáng
Reply With Quote