View Single Post
  #5  
Old 07-21-2019, 09:50 PM
khoetn23 khoetn23 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 17
Re: Viên u?ng gi?m cân Best Slim Collagen làm ??p da nh?p kh?u t? M?

Gi?m cân công th?c 1 - Heathy meal (f1) B?a ?n lành m?nh
Herbalife F1 b?a ?n lành m?nh (Healthy Meal). ?ây là s?n ph?m then ch?t c?a b? s?n ph?m n?i ti?ng c?a T?p ?oàn herbalife g?m B? 3 gi?m cân c? b?n và m?t s? s?n ph?m khác.

[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image001.jpg[/img]
??i v?i ng??i gi?m cân: u?ng m?t c?c tr??c b?a ?n (ho?c thay th? b?a ?n). D?n d?n s? thèm ?n s? gi?m, ??ng th?i b?t herbalife f1 giúp h? ??y ?? d??ng ch?t mà không c?n ?n nhi?u.


Thành ph?n trong S?a Herbalife F1 Healthy Meal

H?n h?p b?t dinh d??ng Herbalife F1 ch?a ??u nành và các ch? ph?m t? s?a. C? th? bao g?m m?t s? thành ph?n chính d??i ?ây:

- 21 lo?i Vitamin, khoáng ch?t, th?o m?c cùng h? th?ng ch?t dinh d??ng c?n thi?t cho c? th?.

- Protein ??u nành, ch?t x? có l?i cho s?c kho?.

- Các khoáng ch?t nh? insulin, fructose, clorua, polydextroza, carseinat canxi, cháu n??c s?a chua, triglycerides chu?i trung bình, dicanxiphossphate

- D?u th?c v?t, Oxit magiê, r? g?ng, ascorbic acid, tocopheryl acetate Dialpha, cam th?o

- B? công Anh, cây s?n trà, cola, Biotin, gluconat, Vitamin A…??i t??ng nên s? d?ng S?a Herbalife F1 Healthy Meal

S?a Herbalife F1 thích h?p v?i m?i ??i t??ng nh? thành ph?n t? nhiên. M?t s? ??i t??ng nên s? d?ng s?n ph?m này ?? h? tr? s?c kho? ?n ??nh h?n nh? :

- Cho ng??i bình th??ng dùng b? sung ho?c thay th? cho b?a ?n thông th??ng.

- H? tr? ng??i có nhu c?u gi?m cân, t?ng cân, qu?n lý vóc dáng c? th?.

- H? tr? ng??i b?nh ti?u ???ng, tim m?ch, gout, tiêu hóa kém,..

- H? tr? ng??i ho?t ??ng th? l?c th?i gian dài trong ngày

- H? tr? tr? em bi?ng ?n, kém h?p th?, ch?m l?n s?c ?? kháng kém

- Ph? n? có thai và cho con bú có th? s? d?ng ???c s?n ph?m này.Cách s? d?ng S?a Herbalife F1 Healthy Meal

- B?t h?n h?p dinh d??ng Herbalife F1 ch? có 90 calo, n?u pha chung v?i s?a không béo thì h?n h?p c?ng ch? 170 calo. S?n ph?m s?a Herbalife F1 giúp b?n có s?c kh?e và ki?m soát cân n?ng r?t hi?u qu?

- Pha 25g (2 mu?ng canh ??y) s?a Herbalife F1 v?i 200ml n??c ?m. cùng s?a không béo hay s?a ??u nành ho?c pha tr?c ti?p v?i n??c tinh khi?t. (?ây là khuy?n cáo không nh?t thi?t chính xác)

- Có th? ch? bi?n S?a Herbalife b?ng cách thêm trái cây và n??c ?á ?? thêm ngon h?n.

Hotline : 090.4422.739 - 0983.986.913

$Link$
Reply With Quote