View Single Post
  #3  
Old 06-02-2019, 08:04 AM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by chuyennhathanh View Post
chuy?n nhà thành h?ng hà n?i Tôi là tác gi? bài: "Nghe l?i ba m? không nghi ng? v?, tôi b? em ph?n b?i ?au ??n". Tr??c h?t, xin g?i l?i c?m ?n ban biên t?p, chuyên gia và quý ??c gi? ?ã chia s?, giúp ?? tôi trong kho?ng th?i gian khó kh?n này. Nh?ng l?i khuyên, l?i t? v?n và ??ng viên chân thành ?ó r?t quý giá v?i tôi, giúp tôi qua chuy?n này. Xin nói thêm ?ôi l?i ?? m?i ng??i ???c rõ. Tôi và v? cùng 25 tu?i, k?t hôn ???c 6 tháng và ch?a có em bé. Chúng tôi ??u là th?c s? cùng ngành (h?c chung t? ??i h?c lên cao h?c, sau khi t?t nghi?p cao h?c thì quy?t ??nh ?i ??n hôn nhân). Tôi và v? yêu nhau, k?t hôn vì s? chân thành và gi?n d?. Tuy b?ng tu?i nh?ng tôi ch?ng ch?c h?n v?. Tôi có nói v? hi?n và ngoan ngoãn khi quen tôi là vì v? mu?n thay ??i ?? h?p v?i m?i quan h? gi?a chúng tôi. V? c?m th?y thích con ng??i c?a cô ?y sau khi quen v?i tôi và mong mu?n tôi ti?p t?c giúp v? hoàn thi?n h?n, s?ng thêm yêu ??i. Hoàn c?nh gia ?ình v? g?p r?t nhi?u khó kh?n c? tình th??ng l?n kinh t?. V? không ???c ? cùng m? t? khi m?t tu?i. V? ? v?i ba t? nh? nên khá thi?u tình th??ng gia ?ình. Tr??c khi c??i, ba m? d?n dò tôi r?t k? l??ng v? cách làm m?t ng??i ch?ng t?t, ph?i bi?t yêu th??ng v? và bù ??p nh?ng ?i?u mà v? ?ã không có trong su?t quãng ??i tr??c ?ó. Vì v?y t? khi em v? nhà, m?i ng??i ??u quý em, xem em nh? ru?t th?t, b?i em là ng??i t?t, hi?n h?u và l? phép. Không ph?i gia ?ình tôi b?t em nh? v?y mà là th?i gian tr??c hôn nhân em ?ã nh? v?y, mong mu?n ???c là thành viên trong gia ?ình nh? c?a tôi. Ba m? tôi là cán b? viên ch?c nên suy ngh? thoáng và hi?u con cái. Lúc v? ch?ng x?y ra bi?n c? l?n, tôi l?n ti?ng v?i v? trong ?êm ??nh m?nh ?ó khi?n ba m? gi?t mình t?nh gi?c. Sáng hôm sau ba m? g?i hai ??a l?i h?i chuy?n, bi?t v? tôi có nh?n tin cho ng??i khác vì tôi không mu?n nói nh?ng vi?c còn l?i, ?i?u ?ó s? khi?n ba m? ?au lòng. Ba m? khuyên hai ??a làm lành, khuyên v? nên c? g?ng xây d?ng l?i v?i tôi. Giây phút tôi ?au lòng nh?t là ba xin tôi tha th? cho v?. Ba là ng??i có ??a v? xã h?i khá l?n, ch?a t?ng xin ai bao gi?, th? mà l?n này l?i xin tôi, tôi ?ã khóc. V? vi?c tôi s? d?ng t? "d?y" khi?n anh ch? hi?u l?m. Tr??c ?ây v? làm m?t m?t món quà tôi t?ng, v? r?t bu?n vì bi?t ?ó là ti?n tôi dành c? tháng l??ng ??u tiên ?? mua, r?t ý ngh?a v?i c? hai. Tôi không trách v? n?a l?i mà khuyên em ??ng bu?n, tôi có nói "Sau này l? có chuy?n gì, em c? thành th?t v?i anh, anh h?a s? tha th? t?t c?". Còn vi?c v? xin v? nhà ngo?i hay ?i ch?i ?àn hát là v? tôn tr?ng tôi nên nói, ch? không ph?i xin phép nh? ki?u m?nh l?nh ph?i tuân theo. Trong lúc b?i r?i nên tôi ?ã dùng t? ch?a ?úng khi?n anh ch? hi?u l?m. Tôi th?y mình c?ng có ph?n gia tr??ng, dù mu?n t?t cho v? nh?ng có th? khi?n em m?t m?i. Tôi s? thay ??i b?n thân tr??c, c?i m? và bao dung h?n n?a ?? em có th? t? tin làm l?i t? ??u. Nh?ng ngày x?y ra bi?n c?, v? ch?ng không nói n?ng gì v?i nhau, ch? ?i v?i nhau ?? b? m? yên lòng. Tôi m?t ?n m?t ng?, tinh th?n và s?c kho? xu?ng d?c, xin c? quan ngh? m?t tu?n. Tôi ?i ?ây ?ó m?t mình và ng?m ngh?, sau khi ??ng bài trên VnExpress và ???c m?i ng??i t? v?n, tôi th?y thanh th?n nhi?u h?n. Noel v?a qua, v? t? ch?c m?t bu?i ti?c v?i n?n và hoa cùng tôi ?n t?i. Trong c? bu?i ?n chúng tôi r?t ít nói, cu?i bu?i em ?ã nói ra nh?ng l?i chân thành nh?t và mong tôi tha th? ?? em bù ??p m?i l?i l?m. Sau bu?i t?i ?ó tôi c?ng nhìn nh?n l?i r?t nhi?u ?i?u, trong ?ó t? ??t mình sau t?t c?, t? phán xét b?n thân và xây d?ng l?i giá tr? s?ng c?a mình. Tôi ngh? v? không ph?i ng??i x?u, ch? làm vi?c sai. Tuy không hoàn toàn trút b? h?t nh?ng tôi ?ã thách th?c b?n thân ??n c?c ??i và d??ng nh? ?ã v??t qua. Tôi c?ng không bi?t ch?c t??ng lai s? nh? th? nào nh?ng ngh? mình ?ã c? g?ng h?t s?c. N?u cu?c ??i c? tình trêu ?ùa mình thêm l?n n?a, tôi s? v?n thanh th?n ?ón nh?n. Tôi bi?t câu chuy?n c?a mình có ph?n h? c?u nh?ng ?ây là câu chuy?n th?t c?a tôi. Lúc vi?t nh?ng dòng này tôi v?n không tin mình ?ã làm ???c. Tôi v?n d? không tin nh?ng ?i?u k? di?u, ?y mà m?i th? ?ã x?y ra nh? v?y. Tôi không bi?t khuyên nh?ng anh ch? r?i vào tr??ng h?p gi?ng tôi nh? th? nào vì m?i nhà m?i c?nh, mong r?ng ??ng ai ph?i r?i vào hoàn c?nh nh? tôi. Chúc m?i ng??i s? h?nh phúc, thanh th?n v?i nh?ng l?a ch?n c?a mình.
Hotline / Zalo : 0379.835.332
 • Th??ng hi?u : Noni Green
 • Thành ph?n : 100% trái nhàu
 • Kh?i l??ng t?nh : 250g
 • Kh?i l??ng ?óng gói : 260g
 • Kích th??c (cm) : 25*9*7
 • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
 • Mang qua máy bay : Xách tay
 • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
 • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
 • Công d?ng và cách dùng song ng? Vi?t Hàn in tr?c ti?p trên bao bì.
?? dùng viên nhàu m?t cách t?t nh?t, ng??i dùng c?n hi?u rõ v? thành ph?n, công d?ng và cách dùng c?a s?n ph?m này. Hi?n trên th? viên nhàu ch?t l??ng cao Noni Green có nhi?u thành ph?n và công d?ng t?t cho s?c kh?e.

Thành ph?n viên nhàu Noni Green
– Các d?n ch?t Anthraquinon (damnacathal, nordamnacathal…): ?ây là 1 trong nh?ng ho?t ch?t quan tr?ng trong trái nhàu. N?m 1998, TS ?? Qu?c vi?t và c?ng s? công b? hai ch?t t? r? nhàu g?m damnacathal và nordamnacathan có kh? n?ng gây ??c cho dòng ung th? t? bào ti?t h?c t? B16 và ung th? máu dòng L.1210. ??ng th?i, chi?t xu?t t? nhàu c?ng có tác d?ng h? huy?t áp gi?m ?au, an th?n; t?ng c??ng mi?n d?ch, ?c ch? quá trình di c?n trên b?nh nhân ung th? vòm h?ng; ph?c h?i c?u trúc và ch?c n?ng h? mi?n d?ch khi b? t?n h??ng.

– H?p ch?t Prexonine: Theo thông tin trên báo Vnexpress s? ra ngày 23/4/2014 thì ti?n s? Neil Solomon – tác gi? cu?n sách best-seller t?i New York v? vi?c phòng ch?ng ung th? ?ã kh?ng ??nh ?i?m ??c bi?t nh?t ? qu? nhàu là nó ch?a prexonine. H?p ch?t này khi k?t h?p v?i enzyme prexoronase (có trong d? dày) s? t?o thành ch?t xeronine. Xeronine l?i có th? k?t h?p v?i protein ?? t?o thành nh?ng kh?i có kh? n?ng s?n xu?t n?ng l??ng và giúp các t? bào phát tri?n kh?e m?nh. Nói cách khác, ch?t này giúp c? th? tái sinh t? bào và t?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch.
– Uphamorin: K?t qu? th? nghi?m cho th?y ch?t Uphamorin trong nhàu có tác d?ng h? huy?t áp ? b?nh cao huy?t áp không rõ nguyên nhân; t?ng c??ng mi?n d?ch, ch?ng nhi?m virus; t?ng s?c mi?n d?ch giúp lo?i b? các t? bào ung th? còn sót l?i ho?c m?i tái phát sau x? tr? li?u.

– Ch?t Iridoids: Trong nhàu c?ng ch?a Iridoids. Ch?t này có c?u trúc h?c b?n v?ng, không b? thay ??i khi ti?p xúc v?i oxy, nhi?t ?? và ánh sáng và tác d?ng sinh h?c r?t r?ng. Nó có th? làm lành v?t th??ng, t?ng bài ti?t m?t, ch?ng d? ?ng, kích thích s?n xu?t collagen, ch?ng tr?m c?m, ch?ng r?i lo?n tâm th?n ? ph? n? m?n kinh. ??ng th?i, kháng khu?n và ?c ch? các vi rút gây b?nh ? ???ng hô h?p.

– Ngoài ra, hàng nghìn nghiên c?u khoa h?c trên hàng tri?u ng??i tình nguy?n t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i ?ã ??a ra k?t lu?n trong trái nhàu có h?n 150 ch?t có l?i cho s?c kh?e con ng??i. Tron ?ó có nh?ng ch?t vô cùng quan tr?ng nh?: betacarotence, canxi, protein, magie, kali, vitamin nhóm B,C…
Công d?ng viên nhàu khô

Viên nhàu có nhi?u công d?ng v?i s?c kh?e. Có th? li?t kê nh?ng tác d?ng chính c?a viên nhàu nói riêng và qu? nhàu nói chung nh? sau:
 • H? tr? Gi?m ?au
 • H? tr? Gi?i ??c cho c? th?
 • H? tr? t?ng c??ng h? mi?n d?ch
 • Ch?ng viêm
 • Ng?n ng?a ti?u ???ng
 • H? tr? ?i?u tr? ung th?
Nhi?u tài li?u khoa h?c c?ng ?ã cho th?y tác ??ng có l?i c?a trái nhàu ??i v?i h?u h?t các c? quan trong c? th?. Và viên nhàu c?ng k? th?a ??y ?? các tác ??ng h?u ích ?ó ??n các c? quan nh?: h? hô h?p (hen suy?n, viêm xoang, b?nh khí th?ng); h? tim m?ch (b?nh tim, huy?t áp cao, ??t qu?); d? dày (b?nh tiêu ch?y, ? nóng, bu?n nôn, viêm ru?t k?t, loét d? dày); gan và lá lách (b?nh ?ái ???ng, tuy?n t?y); h? th?ng n?i ti?t (b?nh tuy?n giáp và tuy?n th??ng thân); c? quan sinh d?c (nh?ng v?n ?? v? kinh nguy?t, nhi?m n?m men); h? th?n kinh (stress, suy nh??c c? th?, trí nh?, n?ng l??ng).

Hotline / Zalo : 0379.835.332

?u ?i?m c?a viên nhàu Noni Green

Viên nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, viên trái nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì s?n ph?m viên nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a viên nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Hotline / Zalo : 0379.835.332
Reply With Quote