View Single Post
  #3  
Old 03-04-2011, 10:45 AM
bomam
Guest
 
Posts: n/a
Re: Tuyển Tập TRẠNG QUỲNH

Nhặt bã trầu

Một ông quan và o quán ngồi bệ vệ lắm, Quỳnh giả là m học trò xác, mon men đến đứng bên, hễ thấy quan ăn miếng trầu nà o nhả bã ra thì lại cúi xuống nhặt. Quan hỏi:
- Mà y là ai? - Bẩm, tôi là học trò. - Học trò sao lại lẩn thẩn thế? - Bẩm, chúng tôi thấy phương ngôn thường nói: "Miệng kẻ sang có gang có thép!", chúng tôi nhặt xem gang thép như thế nà o.
Quan thấy Quỳnh có ý xược, ra oai thét:
- Ðã xưng là học trò, thì phải đối ngay câu phương ngôn ấy đi, đối được thì tha cho, không sẽ đánh đòn!
Quỳnh rụt tè thưa:
- Bẩm quan khó lắm!
Quan lại quở:
- Khó thì khó cũng phải đối! - Bẩm quan con xin đối. - Nói mau!
Quỳnh mới đọc:
- Ðồ nhà khó vừa nhọ vừa thâm.
Quan ngồi lặng đi rồi đỏ mặt nói:
- Ừ đối cũng chỉnh, nhưng mà xấc lắm
Reply With Quote