Thread: Announcement
View Single Post
  #1  
Old 12-08-2006, 09:22 PM
taixiu taixiu is offline
Administrator
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 1
Announcement

Announcement: Our domain Phuonghong.com have been stolen Therefore we are not responsible or associate with Phuonghong.com. Please do not Use this Web. OUR NEW URL IS VuiLen.com

Thông Báo: Chúng tôi đã bị mất tên web Phuonghong.com. Vì vậy chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm na`o cũng như không có bất cứ quan hệ gì với trang web Phuonghong.com . Xin các bạn đừng va`o Phuonghong.com. Tên web mới la` VuiLen.com
Reply With Quote