View Single Post
  #1  
Old 07-15-2019, 10:30 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 502
Dòng máy l?nh âm tr?n giá r? ch?t l??ng cho siêu th? mini - hi?u Daikin , LG , Gree

?i?u gì làm nên s? khác bi?t c?a h? th?ng máy l?nh âm tr?n? Ngoài các ch?c n?ng và cách ho?t ??ng gi?ng nh? h? th?ng máy l?nh truy?n th?ng thì h? th?ng máy l?nh âm tr?n có thêm nh?ng l?i ích gì?

Nh?c ??n máy l?nh âm tr?n không th? không nh?c ??n 3 th??ng hi?u n?i ti?ng v? ?? b?n và giá t?t nh?t : máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Gree .

Khi b?n l?a ch?n h? th?ng máy l?nh âm tr?n Daikin hay máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Gree ?? s? d?ng ?i?u ch? y?u ph?i ???c d?a trên các ?ng d?ng thích h?p và nó ph?i ?áp ?ng ???c yêu c?u, m?c ?ích c?a b?n. Nhìn chung, máy l?nh (?i?u hòa không khí) âm tr?n ???c coi là m?t trong nh?ng h? th?ng máy l?nh có hi?u su?t cao hàng ??u, là l?a ch?n lý t??ng cho các v?n phòng l?n và các c? s?, trung tâm th??ng m?i. L?i ích c?a mô hình máy l?nh này bao g?m :Tham kh?o b?ng giá chi ti?t cho máy l?nh t? ??ng Daikin :

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-daikin/

– Vô cùng yên t?nh trong quá trình ho?t ??ng
– B?o v? và phân ph?i không khí mát m? m?t cách ??ng ??u trong không gian r?ng l?n.
– Không phô tr??ng, l?i ra ho?c th?t vào ?nh h??ng x?u ??n m? quan không gian phòng.
– Kh? n?ng làm mát cao
– D? dàng ti?p c?n ?? b?o trì, s?a ch?a
– Thi?t k? ?a d?ng: trên th? tr??ng máy l?nh hi?n nay ?ang có s?n trong m?t lo?t các kích c?, th??ng hi?u và công su?t.
– Ti?t ki?m n?ng l??ng: ?i?u ch?nh nhi?t ?? và t?c ?? qu?t bi?n ??i liên t?c.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

B?ng giá máy l?nh âm tr?n Gree m?m nh?t – t?t nh?t SG :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-gree/

Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

M?c dù máy l?nh âm tr?n Daikin hay máy l?nh âm tr?n LG , máy l?nh âm tr?n Gree (máy ?i?u hòa âm tr?n) có thi?t k? âm vào trong tr?n nhà, nh?ng chúng có th? chi?m m?t khoãng không gian ?áng k? trên tr?n nhà ?? l?p ??t. Nh? v?y, h? th?ng máy l?nh âm tr?n này phù h?p nh?t cho nh?ng không gian l?n có tr?n nhà có thêm r?ng không gian c?n thi?t, ch?ng h?n nh?:Giá r? nh?t cho máy l?nh âm tr?n LG – hàng m?i 100% nh?p t? chính hãng :
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/am-tran-lg/

– V?n phòng
– C?a hàng bán l?, siêu th? mini
– Kho ch?a hàng
– ??i s?nh khách s?n
– Nhà hàng
– Quán cà phê
– Trung tâm th??ng m?i

Dàn nóng máy l?nh âm tr?n Daikin , máy l?nh âm tr?n LG hay máy l?nh âm tr?n Gree c?n ph?i l?p ? v? trí c? ??nh ch?c ch?n phía ngoài tr?i, không lo m?a gió, tuy nhiên c?n tránh ánh n?ng chi?u tr?c ti?p vào b? ph?n t?n nhi?t và c?n có không gian thoáng cho qu?t dàn nóng ho?t ??ng.

Máy l?nh cassette âm tr?n là lo?i máy có giá thành khá cao, ?a s? ???c l?p ??t ? nh?ng công trình quan tr?ng ?òi h?i nh?ng ng??i th? l?p máy l?nh ph?i là nh?ng ng??i có tay ngh? chuyên môn cao, nhi?u kinh nghi?m. Máy l?nh sau khi l?p ??t không nh?ng ph?i ho?t ??ng t?t mà ph?i ??m b?o các y?u t? th?m m?, hài hòa làm tôn thêm v? ??p, s? sang tr?ng c?a c?n phòng.
Reply With Quote