View Single Post
  #1  
Old 06-09-2017, 04:06 AM
Nguyenhainam01
Guest
 
Posts: n/a
9 ?i?u kiêng k? v? phong th?y phòng b?p giúp tránh g?p ?i?m x?u

Nhà b?p là v? trí gi? ?m cho ngôi nhà, là 1 trong 3 y?u t? quan tr?ng v? phong th?y c?a ngôi nhà. Bên c?nh vi?c xem ngày t?t ??t b?p sao cho gian b?p h?p phong th?y nh?t thì c?ng c?n kiêng k? c?n l?u ý ?? có m?t không gian hài hòa phong th?y ??i v?i gian b?p c?a b?n. Bài vi?t này s? chia s? ??n quý v? v? 1 s? ?i?u kiêng k? ? nhà b?p.

>>> Bài vi?t liên quan ngày ??p l?y xe phù h?p phong th?y g?p nhi?u may m?n trong cu?c s?ng

Kiêng c?a nhà chính th?ng v?i h??ng b?p
C? x?a ?ã có câu “c?a nhà th?ng vào b?p, gia xúc s? d? m?t. B?p là ch? n?u n??ng ch?m sóc s?c kh?e cho c? gia ?ình, n?u ?? c?a chính nhìn th?ng vào b?p thì s? d?n khí t? ngoài xông vào gây m?t mát không có l?i, do ?ó không nên thi?t k? b?p ? v? trí quá l? li?u ??c bi?t là th?ng v?i c?a nhà chính. B?p n?u ?n ph?i tránh thi?t k? tr?c ?i?n c?a chính.

Không nên ??t gian b?p ??i di?n, bên c?nh v?i nhà v? sinh
Phòng v? sinh là n?i có nhi?u y?u t? ??c h?i, vi khu?n, vi trùng mà gian b?p là n?i n?u ?n cho c? nhà. không nên thi?t k? nhà b?p ??i di?n nhà v? sinh ?? ??m b?o v? sinh và s?c kh?e cho gia ?ình.

Kiêng thi?t k? phòng b?p ??i di?n phòng ng?.
Phòng b?p là ch? n?u ?n, sinh ra nhi?u nhi?t, nóng b?c s? gây ?nh h??ng không t?t ??n s?c kh?e ng??i ? g?n gian b?p. Do ?ó không nên thi?t k? nhà b?p ??i di?n v?i phòng ng?.

Kiêng làm h??ng b?p ng??c h??ng nhà
V? phong th?y xây b?p ng??c h??ng nhà là ?i?u không nên vì ?em l?i nh?ng ?i?u không t?t v?i gia ch?

Kiêng l?a n??c g?n nhau, không ??t b?p trên rãnh n??c.
N??c và l?a thu?c 2 h? ??i l?p nhau, n?u ?? c?nh nhau d?n ??n xung kh?c ?em l?i nh?ng v?n tài không t?t. Không nên ??t b?p g?n máy gi?t, b?n r?a, nhà t?m, trên ???ng ?ng n??c…

Không ?? m?t tr?i chi?u chi?u xiên khoai vào phòng b?p
Trong phong th?y n?u ?? m?t tr?i chi?u xiên vào phòng b?p, ??c bi?t là t? b?p s? gây ?nh h??ng x?u ??n s?c kh?e các thành viên trong gia ?ình r?t là có h?i c?n ph?i tránh

Kiêng góc nh?n quay th?ng vào b?p.
Theo phong th?y góc nh?n d? gây t?n, th??ng t?n h?i cho gia ?ình nên không ???c ?? góc nh?n chi?u th?ng vào b?p

K? ??t b?p th?ng xà nhà
?i?u này theo phong th?y n?u b?p ??t d??i xà nhà s? làm t?n h?i s?c kh?e c?a ng??i ph? n?a trong gia ?ình nên c?n tránh trong b? trí b?p ?? ??m b?o s?c kh?e cho các thành viên trong gia ?ình.

Kiêng ?? b?p sau kho?ng không có ?i?m t?a
Sau l?ng b?p ph?i có ?i?m t? v?ng ch?c ho?c b?p t?a vào t??ng không nên ??t b?p có phía sau là kho?ng không

Bài vi?t ?ã ??a ra các ?i?u kiêng k? trong ??t b?p ?? có d?ng không gian hài hòa v? phong th?y. Quý v? hãy tham kh?o ?? thi?t k? c?n b?p cho gia ?ình hài hòa phong th?y nh?t. Ngoài ra b?n có th? tham kh?o xem ngày ??p tháng 6 n?m 2017 ?? ch?n ???c ngày t?t ?? kh?i ??u cho công vi?c c?a mình trong th?i gian t?i. chúc các b?n luôn thành công và g?p nhi?u tài l?c.
Reply With Quote