View Single Post
  #1  
Old 10-30-2016, 02:40 AM
minhland2345 minhland2345 is offline
Member
 
Join Date: Oct 2016
Posts: 24
Tin M? Bán C?n H? Cho Thuê Golden king Q7

V?n phòng cho thuê Golden King

T?ng di?n tích xây d?ng 42.000 m2 v?i m?t ?? xây d?ng bình quân là 60%.Kh?i ?? là 4 t?ng Th??ng M?i ?? bán và cho thuê.T?a l?c 2 m?t ti?n giao l? Nguy?n L??ng B?ng và Tr?n V?n Trà. T? t?ng 5 ??n t?ng 17 bán làm officetel, dùng cho thuê s?, l? và bán cho khách hàng v?i nhi?u hình th?c.T?ng 18 ??n t?ng 21 khu v?c Condotel t? ?? bán l?i cho khách hàng có nhu c?u v?n phòng v?a ? và làm vi?c. Là m?t khu ph?c h?p Th??ng m?i, vì v?y t?i cao ?c Golden King có ??y ?? các ti?n ích cao c?p ph?c v? cho vi?c s?ng và làm vi?c t?i ?ây. Ngoài nh?ng ti?n ích ???c tích h?p trong 4 t?ng th??ng m?i còn dành riêng kh?i t?ng mái ?? làm khu ?m th?c gi?i trí ph?c v? cho c? dân s?ng và làm vi?c t?i ?ô Th? Phú M? H?ng.Chúng tôi ?ã hoàn thi?n 90% tòa nhà và b?t ??u ký h?p ??ng v?i khách hàng.Tòa nhà s? chính th?c ?i vào ho?t ??ng trong tháng 06/2017. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? tr? thành nh?ng khách hàng ti?p theo nh?n ???c ?u ?ãi và t?n h??ng m?t môi tr??ng S?ng và Làm Vi?c ??ng c?p nh?t khu ?ô Th? Tài Chính Th??ng M?i l?n b?c nh?t Vi?t Nam.Giá t?i trung tâm qu?n 7 v?i 40tr/m2 - 42tr/m2 (Bao VAT)

H?i s? Hoàng Quân Group, b? ph?n chính th?c ??ng ký x? lý h? s? khách hàng c?a Ch? ??u T?.

??a ch?: 286-288 Hu?nh V?n Bánh-Ph??ng 11-Qu?n Phú Nhu?n-Thành Ph? H? Chí Minh

Hotline: 0911.3433.22
Reply With Quote