View Single Post
  #1  
Old 06-02-2017, 10:13 PM
CNTT_IT
Guest
 
Posts: n/a
H??ng d?n mua vé máy bay ?i M? hãng United

N??c M? th??ng ???c g?i là “mi?n ??t h?a” c?a bao ng??i, t? các tín ?? du l?ch ??n nh?ng ng??i nh?p c? kh?p n?i trên th? gi?i. V?i lãnh th? r?ng l?n c?a mình, ??t n??c này có vô s? k? quan thiên nhiên hùng v?, di tích l?ch s? n?i ti?ng, khu mua s?m s?m u?t hay nh?ng món ?n ?a d?ng và h?p d?n mà du khách không th? ch?i t?. Ch? v?i t? m?t chi?c vé máy bay ?i M? giá r? v?i giá t? 348 USD, b?n ?ã có th? ??t chân ??n thiên ???ng du l?ch, mua s?m và ??nh c? này c?a th? gi?i!
Hình ?nh có liên quan
* HÃNG HÀNG KHÔNG ?I M?, HÀNH TRÌNH BAY ?I M? ??P - GIÁ R?
B?n có th? mua vé máy bay ?i M? kh?i hành t? các thành ph? l?n c?a Vi?t Nam (TPHCM, Hà N?i và ?à N?ng) ??n h?u nh? t?t c? các thành ph? l?n c?a n??c M? (San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York, Las Vegas, Seattle, Houston, Honolulu, New Orleans…) t? nhi?u hãng hàng không qu?c t? nh? Vietnam Airlines, EVA Air, China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, ANA, AirAsia, United Airlines, American Airlines… v?i nhi?u m?c giá khác nhau, tùy vào hãng hàng không, th?i ?i?m book vé, h?ng gh? hay hành trình.
Hi?n ch?a có ???ng bay tr?c ti?p sang M? mà h?u h?t các chuy?n bay ??u ph?i quá c?nh ? 1 – 3 ?i?m, tùy vào t?ng hãng, ?i?m kh?i hành và ?i?m ??n. Dù l?a ch?n hãng nào thì b?n c?ng nên lên k? ho?ch cho chuy?n ?i và book vé càng s?m càng t?t c?ng nh? canh các ch??ng trình khuy?n mãi c?a nh?ng hãng mình quan tâm. Ngoài ra, ?? ti?t ki?m th?i gian và công s?c, b?n c?ng có th? liên h? các phòng vé và ??i lý uy tín ?? ???c h? tr?.

* B?NG GIÁ VÉ MÁY BAY T? SÀI GÒN ?I M? M?I NH?T

Nh?n vào ???ng link ?? xem b?ng giá ?i M?: Vé máy bay ?i M? bao nhiêu ti?n

(Giá vé m?t chi?u ?ã bao g?m thu? phí và có th? thay ??i tùy vào th?i ?i?m ??t vé.)
Hình ?nh có liên quan
* THÔNG TIN DU L?CH C?A N??C M?
- Ngôn ng?: Ti?ng Anh. Ngoài ra, Ti?ng Tây Ban Nha, Pháp, Hoa, ??c… c?ng ???c s? d?ng ph? bi?n trong nh?ng c?ng ??ng c?a dân t?c ?ó.

- Ti?n t?: ?ô la M? (USD). T? giá m?i nh?t: 1 USD = 22,727 VND.

- Múi gi?: T? UTC/GMT - 11 ??n -4, và UTC/ GMT +10

- Th?i ?i?m du l?ch lý t??ng: Mùa xuân (tháng 3 ??n tháng 5) và mùa thu (tháng 8 ??n tháng 11) tuy là th?i ?i?m khí h?u d? ch?u nh?t nh?ng giá vé khá cao. N?u c?n ph?i ?i vào th?i gian này thì b?n nên book vé th?t s?m (ít nh?t mà 2 tháng tr??c ngày kh?i hành d? ki?n), tránh bay vào cu?i tu?n và ?u tiên các chuy?n bay ?êm. Riêng các tín ?? shopping thì nên ?i vào mùa big sales nh? l? Ph?c sinh (tháng 4), l? Qu?c khánh (ngày 4/7), Black Friday, l? T? ?n, mùa Noel và T?t d??ng l?ch.

???ng link bán ?i M? giá r? hãng bay ?ài Loan: vé máy bay ?i M? hãng EVA

* NH?NG ?I?M ??N N?I TI?NG C?A N??C M?
V?i lãnh th? tr?i dài t? Thái Bình D??ng sang ??i Tây D??ng và chi?m ??n phân n?a di?n tích B?c M?, Hoa K? có vô s? ?i?m tham quan n?i ti?ng vào hàng nh?t nhì th? gi?i. Tuy nhiên, n?u l?n ??u ???c ??t chân lên ??t n??c này, b?n có th? cân nh?c các ?i?m ??n sau:

1. T??NG N? TH?N T? DO, THÀNH PH? NEW YORK
?ây ???c coi nh? là bi?u t??ng c?a n??c M? t? n?m 1886 t??ng tr?ng cho khát v?ng t? do c?a ng??i dân M?. B?c t??ng này có hình dáng m?t ng??i ph? n? m?c áo choàng nh? Libertas, n? th?n t? do c?a La Mã, v?i tay ph?i c?m ng?n ?u?c còn tay kia ôm m?t t?m ?á phi?n có kh?c ngày tháng ??c l?p c?a Hoa K?.
K?t qu? hình ?nh cho n? th?n t? do n??c m?
2. NÚI T?NG TH?NG MOUNT RUSHMORE
N?m ? gi?a khu ??i núi Black Hills ? bang Nam Dakota, núi t?ng Th?ng Mount kh?c h?a chân dung c?a 4 v? T?ng th?ng n?i ti?ng c?a n??c M? là George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt. N?u ??n ?ây vào kho?ng th?i gian t? tháng 6 ??n gi?a tháng 9, b?n s? ???c ng?m công trình ?? s? này d??i ánh ?èn màu vào ban ?êm, t?o nên m?t v? ??p v?a uy nghi v?a huy?n ?o.

3. C?U C?NG VÀNG (GOLDEN GATE), THÀNH PH? SAN FRANCISCO
Là cây c?u treo n?i li?n v?nh San Francisco và Marin County, c?u C?ng Vàng ?ã tr? thành m?t bi?u t??ng n?i ti?ng c?a thành ph? b?i màu s?c n?i b?t, ?? dài ?n t??ng và kh? n?ng ch?u ??ng ??t c?ng nh? gió bão xu?t s?c. ?ây không ch? là m?t trong nh?ng c?u dây võng dài nh?t th? gi?i mà còn là công trình ?n ch?a nhi?u câu chuy?n ly k? h?p d?n v? ng??i khai sinh cây c?u, quá trình xây d?ng gian kh? c?ng nh? s? l??ng các v? t? t? t?i n?i này.


* MUA VÉ MÁY BAY ?I M? GIÁ R? NH?T T?I V?N PHÒNG UNITED AIRLINES
T?i Vi?t Nam, Quý khách có th? liên ??t mua vé máy bay ?i M? giá r? nh?t t?i các v?n phòng UNITED Airline b?ng các hình th?c sau:
- G?i tr?c ti?p Hotline 08.3925.1979
- ??n tr?c ti?p v?n phòng: 173 Nguy?n Th? Minh Khai, Qu?n 1, TPHCM.
Hãy nhanh tay G?i ngay, ?? cùng chúng tôi S?n vé máy bay ?i M? giá r? nh?t và tr?i nghi?m chuy?n du l?ch M? ??y thú v?.
Reply With Quote