View Single Post
  #11  
Old 08-15-2017, 10:13 PM
minareal minareal is offline
Member
 
Join Date: Feb 2017
Posts: 9
KDC Gia Long River Town có t?ng di?n tích 5,2 ha. N?m trên 2 m?t ti?n ???ng T?nh L? 19 và T?nh L? 826. ??i di?n ch? R?ch Ki?n, ngay công viên cây xanh l?n nh?t C?n ???c. Cách khu công nghi?p C?u Tràm 5km, ch? Bình Chánh ch?a ??y 10km, cách cao t?c B?n L?c - Long Thành - D?u Giây 5km.

- Là m?t trong nh?ng ?ô th? v? tinh c?a TP. HCM và là c?a ngõ chính k?t n?i 13 t?nh Mi?n Tây vào TP. HCM.

- Giao th??ng k?t n?i thu?n l?i tr?c ti?p ??n các t?nh Mi?n Tây Nam B? và TP. HCM b?ng các tuy?n ???ng: Qu?c l? 1A, cao t?c TP. HCM - Trung L??ng, cao t?c B?n L?c - Long Thành..

- Cùng v?i vi?c tri?n khai d? án c?ng Tân T?p s?m ??a vào ho?t ??ng s? m? r?ng giao th??ng v?n chuy?n ng??i,hàng hóa gi?a Long An và các vùng khu v?c TPHCM, rút ng?n th?i gian di chuy?n ??ng th?i gi?m áp l?c giao thông ???ng b? v? Tp.HCM, gi?m k?t xe, tai n?n giao thông...

- Xung quanh KDC Gia Long River Town dân c? t?p trung hi?n h?u 80%, giao thông thu?n l?i nên vi?c ??u t? vào ?ây kh? n?ng sinh l?i r?t cao và nhanh.

- Di?n tích: 64m2, 80m2, 145m2, 158m2, 160m2, 180m2, 274m2.. Ti?n xây d?ng nhà ph?, bi?t th?, nhà v??n li?n k?

- C? s? h? t?ng hi?n ??i, hoàn thi?n, ?i?n âm, n??c máy.

- Pháp lý s? ?? t?ng n?n

- Thanh toán 65% khi ký h?p ??ng s? ???c t?ng 3 CH? VÀNG

- Thanh toán 95% khi ký h?p ??ng s? ???c t?ng 1 L??NG VÀNG

- Gía ch? T? 370Tr/ n?n


- Liên H? Ch? ?T: 093.755.1874 - 093.526.4746 Tu?n có xe ??a ?ón xem d? án mi?n phí!
Reply With Quote