View Single Post
  #1  
Old 04-24-2018, 01:39 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Prudential Vi?t nam và Vietbank ký th?a thu?n h?p tác bán b?o hi?m qua ngân hàng

Ngày 28/3/2018, Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) và Ngân hàng TMCP Vi?t Nam Th??ng Tín (Vietbank) t? ch?c l? ký k?t th?a thu?n h?p tác tri?n khai mô hình kinh doanh b?o hi?m qua ngân hàng (bancassurance) ?? phân ph?i các s?n ph?m d?ch v? b?o hi?m nhân th? c?a Prudential cho các khách hàng c?a Vietbank.

Theo ?ó, Vietbank s? phân ph?i các gi?i pháp b?o v?, tích l?y và gi?i pháp liên k?t ??u t? c?a Prudential thông qua các kênh phân ph?i c?a ngân hàng. Hai bên s? t?p trung vào vi?c ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n c?a khách hàng, bao g?m c? nh?ng v?n ?? v? giáo d?c, b?nh hi?m nghèo, ??u t? sinh l?i...

V?i quan h? h?p tác này, khách hàng c?a Vietbank s? v?a ???c cung c?p các s?n ph?m d?ch v? ngân hàng nh? ti?n g?i, ti?n vay, ... v?a ???c t? v?n v? các s?n ph?m d?ch v? b?o hi?m nhân th? c?a Prudential và l?i ích c?a chúng t?i t?t c? các chi nhánh c?a Vietbank trên toàn qu?c.
[?IMG]
Vi?c ký h?p ??ng b?o hi?m, ?óng phí, yêu c?u gi?i quy?t quy?n l?i b?o hi?m… c?ng có th? th?c hi?n t?i Vietbank. Nh?ng tr?i nghi?m toàn di?n này c?ng ??ng ngh?a v?i vi?c khách hàng s? d? dàng ti?p c?n h?n n?a v?i các gi?i pháp b?o hi?m nhân th? cùng ch?t l??ng t? v?n chuyên nghi?p t? các chuyên gia.

Trong quá trình tri?n khai th?a thu?n h?p tác, Prudential và Vietbank s? cùng h?p tác phát tri?n và hoàn thi?n s?n ph?m - d?ch v? theo h??ng tích h?p các l?i ích dành cho khách hàng c?a c? b?o hi?m và ngân hàng; qua ?ó t?o thêm nhi?u công c? ?? hai bên ti?p c?n và duy trì quan h? v?i khách hàng, ??ng th?i, m? r?ng và c?ng c? th? ph?n trong l?nh v?c c?a mình.

L? ký k?t h?p tác th?a thu?n h?p tác gi?a Vietbank và Prudential là m?t b??c ?i quan tr?ng giúp Vietbank ?a d?ng hóa các d?ch v? và giúp khách hàng có thêm nhi?u s? l?a ch?n v? các gi?i pháp tài chính t?i ?u cho mình.

??ng th?i, giúp Prudential nâng cao v? th? là m?t doanh nghi?p l?n trong l?nh v?c bancassurance t?i Vi?t Nam và kh?ng ??nh cam k?t c?a công ty trong vi?c b?o v? tài chính dài h?n cho các gia ?ình Vi?t.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam:
Hotline: 1800 1247.
Reply With Quote