View Single Post
  #1  
Old 06-16-2018, 02:17 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
B?o hi?m Nhân th? Prudential ra m?t gói gi?i pháp b?o v? k?t h?p ??u t?

G?n ?ây, Công ty TNHH B?o hi?m Nhân th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) ra m?t th? tr??ng s?n ph?m PRU - ??u t? linh ho?t - gi?i pháp ?áp ?ng nhu c?u b?o v? k?t h?p ??u t? c?a khách hàng. S?n ph?m này ??ng th?i giúp khách hàng ch? ??ng ?ng phó tr??c nh?ng thay ??i trong cu?c s?ng, mà v?n có c? h?i gia t?ng tài s?n hi?u qu?.

PRU - ??u t? linh ho?t mang ??n c? h?i ??u t? và gia t?ng tài s?n v?i các qu? PRUlink; B?o v? t??ng lai tài chính gia ?ình v?i 100% s? ti?n b?o hi?m và toàn b? k?t qu? ??u t?; Ch? ??ng quy?t ??nh k? ho?ch b?o v? và ??u t? theo t?ng giai ?o?n trong cu?c s?ng.

Theo ?ó, khi tham gia PRU - ??u t? linh ho?t, khách hàng có c? h?i gia t?ng tích l?y tài s?n thông qua sáu qu? PRUlink (C? phi?u Vi?t Nam, t?ng tr??ng, cân b?ng, b?n v?ng, trái phi?u Vi?t Nam và b?o toàn). Khách hàng có th? t? ch?n m?t qu? ho?c k?t h?p các qu? khác nhau ?? t?o nên m?t danh m?c ??u t? ?áp ?ng v?i k? v?ng l?i nhu?n và kh? n?ng ch?p nh?n r?i ro c?a mình.

[?IMG]

Ngoài qu?n lý qu? chuyên nghi?p, khách hàng còn có c? h?i nh?n ???c nhi?u quà t?ng và các kho?n th??ng h?p d?n. Theo ?ó, khách hàng s? có c? h?i nh?n ???c quà t?ng tr? giá 3% phí b?o hi?m c? b?n n?u phí b?o hi?m c? b?n quy n?m t? 50 tri?u ??ng ??n 100 tri?u ??ng, và quà t?ng tr? giá 5% phí b?o hi?m c? b?n n?u b?o hi?m c? b?n quy n?m t? 100 tri?u ??ng tr? lên. Ngoài ra, trong su?t quá trình tham gia b?o hi?m, khách hàng có c? h?i nh?n thêm nh?ng kho?n th??ng nh? th??ng duy trì h?p ??ng trên tài kho?n c? b?n và tài kho?n ??u t? thêm.

Bên c?nh c? h?i gia t?ng tích l?y tài s?n, PRU - ??u t? linh ho?t v?n ??m b?o nh?ng ??c ?i?m c? b?n c?a m?t s?n ph?m b?o hi?m nhân th?, ?ó là b?o v? tài chính. Trong tr??ng h?p ng??i tr? c?t c?a gia ?ình không may x?y ra r?i ro (t? vong ho?c th??ng t?t toàn b? v?nh vi?n), PRU - ??u t? linh ho?t s? h? tr? bù ??p vào ngu?n tài chính gia ?ình v?i 100% s? ti?n b?o hi?m và toàn b? k?t qu? ??u t?.

V?i s?n ph?m m?i này, khách hàng s? linh ho?t ch?n l?a, giám sát, ?i?u ch?nh k? ho?ch ??u t? và ph?m vi b?o v? theo nh?ng giai ?o?n khác nhau trong cu?c s?ng. C? th?, khách hàng có th? ch? ??ng: ?i?u ch?nh s? ti?n b?o hi?m và thay ??i l?a ch?n quy?n l?i b?o hi?m sau khi ng??i ???c b?o hi?m ??t tu?i 70; l?a ch?n, k?t h?p ho?c hoán ??i các qu? trong 6 qu? PRUlink; ?óng phí linh ho?t.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote