View Single Post
  #1  
Old 07-02-2018, 01:38 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Khép l?i 5 n?m hành trình Cùng xây t??ng lai do B?o Hi?m Nhân Th? Prudential

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam (Prudential) cùng Plan International ?ã khánh thành 2 Tr??ng m?m non Nà ?é (Hà Giang) và Ba Ngày (Qu?ng Tr?) theo mô hình “Tr??ng h?c An toàn”.

S? ki?n khép l?i 5 n?m hành trình “Cùng xây t??ng lai” do Prudential tri?n khai t? n?m 2013 v?i ngu?n qu? ???c tài tr? t? “Chairman’s Challenge” – ch??ng trình tình nguy?n hàng n?m do T?p ?oàn Prudential phát ??ng nhân viên toàn c?u.
[?IMG]
T?ng ngu?n v?n tài tr? t?i Vi?t Nam ??t 33,6 t? ??ng, nâng c?p, xây m?i 26 ngôi tr??ng cho kho?ng 2.000 h?c sinh t?i các vùng sâu, vùng xa, ??m b?o c? s? v?t ch?t an toàn, ti?n ích, giúp nâng cao k? n?ng cho giáo viên ?? s? d?ng các tài li?u và ph??ng pháp gi?ng d?y phù h?p nhu c?u giáo d?c c?a tr? em vùng dân t?c thi?u s?.

Prudential còn tri?n khai “Hành trình g?n k?t yêu th??ng” v?i chuy?n xe ch? 400 tình nguy?n viên th?m l?i 24 ngôi tr??ng do Prudential xây d?ng ?? tìm hi?u, ??ng viên th?y trò sau khi có tr??ng h?c m?i.

Công ty B?o Hi?m Nhân Th? Prudential Vi?t Nam.
Hotline: 1800 1247
Reply With Quote