View Single Post
  #1  
Old 04-29-2019, 11:24 AM
memenaotaz2 memenaotaz2 is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 17
Nh? có b? phim 18+ ngày m?i có Avengers: EndGame ra ??i

Không ph?i Iron Man, m?t b? phim 18+ ít ai ng? m?i là n?n móng cho 11 n?m ma lanh c?a Marvel và Endgame b?a nay.

Tr??c khi Iron Man l?n ??u lên màn ?nh l?n vào n?m 2008, Marvel ?ã ph?i g?p quá nhi?u th?t b?i trong vi?c ??a các siêu anh hùng trong truy?n tranh thành m?t nhân v?t xem sex ?i?n ?nh. Sau th?t b?i th?m h?i c?a Howard the Duck (1986), hãng th?m chí còn ph?i rút l?i d? án Fantastic Four c?a mình ??nh ra r?p vào nh?ng n?m 1990.

Ít ng? ?âu r?ng "Blade" chính là c?u tính c?a Marvel Studios.

?i?u xui x?o thì xoành xo?ch n?i ti?p nhau vì th? ch? ngay sau s? kém duyên v?i ?i?n ?nh này, Marvel g?p ph?i kh?ng ho?ng tài chính n?ng n?, ?i ??n b? v?c phá s?n vào n?m 1996. Mãi cho ??n 2 n?m sau ?ó, m?t tia sáng ??n v?i hãng truy?n tranh này và ?ó là Blade (S?n Qu?), b? phim nhãn R (c?m khán gi? d??i 18 tu?i) tr??c tiên c?a l?ch s? phim siêu anh hùng. Di?n viên Wesley Snipes hóa thân vào vai Daywalker, m?t siêu anh hùng h?ng C n?a ng??i n?a ma cà r?ng ?ã có màn trình di?n ?áng nh? nh?t trong s? nghi?p c?a anh.

Ai mà tin ???c Marvel l?i thành công t? phim siêu anh hùng nhãn R

Blade tràn tr? trong nh?ng c?nh chém gi?t máu me ??n kinh r?n. Nh?ng c?nh hành ??ng trong phim ???c d?ng m?t cách tàn ác, ??c bi?t, b?n thân nam di?n viên Wesley Snipes - v?n xu?t thân là m?t võ s? - ?ã t? dàn d?ng nh?ng c?nh ??u tranh c?c h?ng trong phim. Ngay t? nh?ng n?m cu?i th? k? 20, hình ?nh ma cà r?ng, quái v?t ???c d?ng trong Blade ?ã khi?n nhi?u khán gi? ám ?nh ??n m?t ng? vì t?o hình ghê s? c?a chúng.

Không khí t?i t?m t?i h?p ?êm, nh?ng gã ma cà r?ng tàn t? không chút "ghê r?ng" hút máu tr?c ti?p t? ng??i b? h?i, máu b?n tung tóe lên ng??i nh?ng v? công, ti?ng súng tr?n l?n ti?ng hét,… ?ó là nh?ng gì mà ng??i xem ?n t??ng khi nh?c v? b? phim này.

"Blade" gi?ng "John Wick" h?n mà Marvel ngày nay.

Th?t khó có th? hình dong ???c m?t b? phim c?a Marvel l?i "khu?t t?t" nh? th? kia trong b?i c?nh hi?n. Blade có v? nh? là ng??i anh em cùng v? tr? v?i John Wickhay Underworld ch? ch?ng ph?i cùng v? tr? v?i Ant-Man t?ng t?ng hay Spider-Mannhí nh? n?a. th? mà, chính b? phim ?y l?i ti?p thêm r?t nhi?u hy v?ng ?? Marvel cho ra ??i m?t Marvel Studios l?n m?nh v?i doanh thu tr? giá g?n ??t m?c 20 t? USD nh? bây ch?.

B? phim ph?n anh hùng (anti-hero) này thu v? cho Marvel 131 tri?u USD trên toàn th? gi?i v?i ngân sách ch? 45 tri?u vào th?i ?i?m n?m 1998. M? ???ng cho hai ph?n phim xnxx ti?p theo ???c ra m?t vào n?m 2002 và 2004. Không ch? thành công v? m?t th??ng nghi?p, Blade c?ng giành ???c nhi?u l?i khen t? nhà phê bình ?i?n ?nh dành cho b? phim nh?ng câu ch? ???ng m?t "m?t s? ph?i h?p hoàn h?o gi?a võ thu?t và ti?ng c??i thâm thúy."

Bài h?c quan tr?ng v? ch?n di?n viên

Xét l?i v? tr??ng h?p thành công c?a Blade so v?i nh?ng tác ph?m tr??c ?ó c?a hãng, có v? Marvel ?ã rút ra m?t bài h?c: Ch?n di?n viên sao cho chu?n. 11 n?m tr??c Marvel tuy?n ch?n ngôi sao h?t th?i ?ang bét trong bùn l?y thu?c phi?n Robert Downey Jr. vào vai Iron Man v?i s? hoài nghi c?a bao khán gi? l?n nhà phê bình. ?? r?i 11 n?m sau, ng??i ta nhìn vào Iron Man, khó có th? hình dung m?t khuôn m?t nào khác ngoài nam di?n viên này.

?i?u này c?ng gi?ng y chang tr??ng h?p c?a Blade và Wesley Snipes. Công b?ng mà nói, không ph?i Blade ?em l?i cho nam di?n viên dày d?n kinh nghi?m này tên tu?i mà anh m?i ?em l?i s? n?c ti?ng c?ng nh? ch?t riêng ??n cho tác ph?m này. V? ngoài "cool ng?u" c?a anh cùng v?i nh?ng pha hành ??ng ch?ng th? nào hút m?t h?n là ?i?m nh?n mà mãi sau này khán gi? t?ng mê ??m Blade m?t th?i v?n ph?i nh?c l?i trong câu chuy?n c?a h?.

B? phim mang ý ngh?a v? ch?ng phân bi?n ch?ng t?c và gi?i tính

"Blade" mang ý ngh?a v? ch?ng t?c tr??c c? "Black Panther".

Blade th?c th? là m?t b? phim ?i tr??c th?i ??i. Vào n?m 1998, ng??i ta cho r?ng m?t b? phim v?i nhân v?t chính là m?t ng??i ?àn ông da ?en s? ch?ng bao gi? giành ???c s? ?ón nh?n trên th? tr??ng qu?c t?. th?c t?i cho th?y Blade v?n tr? nên ông vua phòng vé ? c? nh?ng th? tr??ng khó tính khó n?t, nh? Nh?t B?n ch?ng h?n. Ch?ng c?n ph?i ch? ??n n?m 2018 ?? ???c ra ??i trong hoàn c?nh phong trào ??u tranh ch?ng l?i phân bi?t ch?ng t?c m?i n? ra r?ng rãi trên kh?p n??c M? nh? Black Panther, Blade v?n giành ???c s? hâm m? t? c? fan c?a truy?n tranh Marvel l?n khán gi? th??ng nh?t.

??c bi?t, nhân v?t th?y thu?c Karen Jenson, m?t ng??i ?àn bà m?nh m? ?ã không ít l?n c?u s?ng Blade còn th?m chí ch?ng ph?i là tình nhân c?a nam anh hùng. V? th? c?a cô trong phim ngang hàng v?i Blade, gi?ng nh? m?t c?ng s?, m?t ân nhân c?a nam chính. Hi?m có tác ph?m nào, ??c bi?t là ??i v?i dòng phim siêu anh hùng, l?i có th? xây d?ng m?t nhân v?t n? chính v?i v? trí cao nh? này, ??ng nói là Blade ?ã ???c ra ??i t?n hai th?p k? v? tr??c!

T?m k?t

Thành công c?a Blade nh?c nh?m Marvel và ch?ng minh cho c? th? gi?i v? vi?c phim siêu anh hùng hoàn toàn có th? hái ra ti?n n?u có h??ng ?i ?úng! Sau khi bán ?i nh?ng ??a con quý giá c?a mình là X-Men và Spider-Man, Marvel ?ã x?c l?i tinh th?n m?t cách ngay ng?n, ?i t?ng b??c ?úng ??n trên con ???ng ?ã ???c xây d?ng b?ng ni?m tin c?a hãng v? ti?m n?ng to l?n c?a dòng phim xvideos siêu anh hùng ?? xây d?ng lên MCU mà chúng ta yêu m?n hi?n t?i. Nói cách khác, không có Blade thì c?ng ch?ng có Endgame ?âu.
Reply With Quote