View Single Post
  #1  
Old 06-20-2018, 03:18 AM
thinhdvhailinh thinhdvhailinh is offline
Member
 
Join Date: Sep 2016
Posts: 8
Nh?ng lo?i ???ng t?t nh?t dành cho ng??i Ti?u ???ng

ng??i m?c b?nh ?ái tháo ???ng mà h?o ng?t không nên s? d?ng ???ng t? mía. ???ng này chính là sucrose có ch? s? ???ng huy?t cao làm t?ng ???ng huy?t và cung c?p n?ng l??ng có th? làm t?ng cân. ?? né tác ??ng b?t l?i này ng??i b?nh Ti?u ???ng có hay không có béo phì c?n s? d?ng lo?i ???ng nhân t?o hay thay th? nh?m c?i thi?n nh?ng tác ??ng không t?t g?p ph?i. Th?c ch?t nh?ng lo?i ???ng này không nh?ng sinh ra n?ng l??ng r?t it, có ?? ng?t g?p r?t nhi?u l?n ???ng th??ng dùng và không ch?a nhi?u carbohydrate . Nh?ng lo?i ???ng dành cho ng??i ti?u ???ng là ???ng nhân t?o, ???ng alcohol, cây c? ng?t Stevia. M?i lo?i ???ng có ??c ?i?m khác mà ng??i ?ái tháo ???ng c?n ch?n phù h?p v?i nhu c?u c?a mình. Nh?ng lo?i ???ng này ?ã ???c ch?p thu?n s? d?ng trong c?ng ??ng và an toàn n?u ???c s? d?ng t?i m?c ?? cho phép.

nh?ng lo?i ???ng nhân t?o dành cho ng??i B?nh ti?u ???ng
Aspartam: Ng?t g?p 160 - 200 l?n ???ng th??ng, d? dàng m?c hu? b?i nhi?t nên không ???c dùng trong lúc n?u trên b?p mà ch? s? d?ng khi ch? bi?n xong. M?c an toàn ?? s? d?ng m?i ngày là 50mg/kg/ngày.

Saccharin: Ng?t g?p 300 - 500 l?n ???ng th??ng, không b? hu? b?i nhi?t. M?c an toàn là 15mg/kg/ngày.

Sucralose: Ng?t g?p 600 l?n ???ng th??ng, ?i?u hòa v?i nhi?t ??. M?c an toàn là 5mg/kg/ngày.

Acesulfam K: ng?t g?p 200 l?n ???ng th??ng, ?i?u hòa v?i nhi?t ??. Khi s? d?ng ??n ??c thì có v? h?i ??ng, do ?ó c?n ph?i h?p nh?ng ch?t t?o ng?t #. M?c an toàn là 15mg/kg/ngày.

???ng alcohol dành cho ng??i B?nh ti?u ???ng
???ng alcohol nh? Isomalt, Lactitol, Maltitol, Mannitol, Sorbitol, Xylitol, … là carbohydrate có trong nh?ng lo?i trái cây và th?o m?c ???c dùng ?? s?n xu?t thành ???ng s? d?ng. Lo?i ???ng này không ng?t h?n ???ng mía, ???c xem là có dinh d??ng và n?ng l??ng. ???ng alcohol th??ng ph?i h?p v?i ???ng nhân t?o ?? làm t?ng ?? ng?t. M?c dù tên g?i là “???ng alcohol” ho?c nó không h? ch?a c?n, không có ethanol nh? nh?ng lo?i r??u bia.???ng alcohol th??ng không ???c s? d?ng trong gia ?ình mà ch? y?u dùng cho các s?n ph?m công nghi?p nh? chocolate, k?o, m?t trái cây, kem, chewing gum, kem ?ánh r?ng, n??c súc h?ng, nh?ng s?n ph?m n??ng nh? bánh… thay cho ???ng th??ng.

Lo?i ???ng này không gây râu r?ng, khi?n ki?m soát cân n?ng vì 1 gam cho 2 kcal, là n?ng l??ng it h?n ???ng th??ng. ???ng alcohol có kh? n?ng làm gia t?ng ???ng huy?t b?i vì là carbohydrate, tuy v?y do c? th? chúng ta không ti?p th? hoàn toàn nên nên ành h??ng lên ???ng huy?t ít h?n ???ng th??ng. Ng??i ?ái tháo ???ng có th? s? d?ng ???ng này nh?ng chú ý l??ng carbohydrate (c?m, bún, trái cây ) trong b?a ?n. ?n nhi?u có kh? n?ng gây sình b?ng, tiêu ch?y và sinh h?i trong ru?t.

Ch?t ng?t t? nhiên dành cho ng??i Ti?u ???ng
Ch?t ng?t thiên nhiên (n??c trái cây cô ??c, m?t hoa, m?t ong, m?t ???ng, maple syrup) là nh?ng lo?i ???ng thay th? ???c xem t?t cho s?c kho? h?n ???ng th??ng ho?c các lo?i ???ng thay th?. Chúng ???c s? d?ng r?t nhi?u t?i nhà ?ình và c? trong công ngh? th?c ph?m, làm ng?t th?c u?ng nh? trà và cocktail, các món bánh tráng mi?ng, cho vào ng? c?c và ?? làm bánh.

M?c dù ???ng t? nhiên có ch?a vitamin và khoáng ch?t, nh?ng v?i hàm l??ng không # là bao so v?i ???ng tinh ch?, do ?ó, m?t ong và ???ng ???c xem có giá tr? dinh d??ng t??ng t?, và c? hai ??u mang ??n nh?ng s?n ph?m cu?i cùng trong c? th? là glucose và fructose. Vì v?y, ch? nên s? d?ng ch?t t?o ng?t thiên nhiên ?? th??ng th?c v? ngon ??c tr?ng c?a chúng.
Reply With Quote