View Single Post
  #1  
Old 12-27-2018, 03:48 AM
levanhoang19887 levanhoang19887 is offline
Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 1
Chu?i - B?nh nhân ti?u ???ng có ?n ???c không?

Có th? nói chu?i là 1 lo?i qu? ngon, b? d??ng, ???c nhi?u ng??i ?a thích. M?c dù v?y nhi?u ng??i m?c b?nh ti?u ???ng, hay ng??i thân c?a h? cho r?ng chu?i ch?a t??ng ??i nhi?u tinh b?t, ???ng nên tránh ?n. Nh?ng theo 1 s? bác s?, kiêng chu?i trong ch? ?? ?n c?a b?nh nhân ti?u ???ng là ?i?u không c?n thi?t. N?u bi?t cách b?n v?a có th? th??ng th?c món ?n mà mình yêu thích mà không làm ???ng huy?t t?ng cao.

Nh?ng ích l?i c?a chu?i ??i v?i s?c kh?e:

Chu?i có t??ng ??i nhi?u ch?t ch?ng ôxy hóa, b?o v? chúng ta kh?i các g?c t? do, ngoài ra nó còn là 1 th?c ph?m ?? t?ng hàm l??ng magiê, kali, viatmin C, vitamin B6. Chu?i có nhi?u tác d?ng t?t cho chúng ta nh? nhu?n tràng, t?t cho d? dày, ?n ??nh huy?t áp, gi?m nguy c? ??t qu?, gi?m stress, gi?m thi?u máu

1 nghiên c?u th?m chí còn ch? ra r?ng tinh b?t trong chu?i có th? có l?i cho vi?c t?ng ?? nh?y c?m insulin, gi?m tr?ng l??ng cho ng??i béo phì b? ti?u ???ng tuýp 2

T? nh?ng l?i ích c?a chu?i ??i v?i s?c kh?e, ng??i ti?u ???ng hoàn toàn có th? thêm chu?i vào kh?u ph?n ?n c?a mình nh?ng l?u ý cách ?n khoa h?c ?? v?a ???c th??ng th?c lo?i qu? yêu thích mà không làm t?ng ???ng huy?t.1) Nên ?n chu?i ch?a chín h?n còn h?i xanh:

Khi chu?i chín, tinh b?t trong ?ó chuy?n ??i thành ???ng. 1 qu? chu?i chín có ch? s? ???ng huy?t GI = 60, trong khi ?ó 1 qu? chu?i chín t?i có ch? s? ???ng huy?t kho?ng 40. H?n n?a, chu?i ch?a chín r?t giàu tinh b?t ph?n tính, 1 lo?i carbohydrate không tiêu hóa ???c có ch?c n?ng nh? ch?t x?. Chu?i càng xanh thì càng nhi?u l??ng tinh b?t ph?n tính.

?ó là lý do vì sao các nhà nghiên c?u khuyên b?n nên s? d?ng chu?i chín ??ng thay vì chín k? ?? h?n ch? s? ph?n ?ng v?i l??ng ???ng huy?t trong chúng ta.

2) ?n chu?i v?i l??ng v?a ??:

L??ng carbohydrate trong chu?i c?ng còn tùy thu?c t??ng ??i nhi?u vào kích th??c c?a qu?. 1 qu? chu?i nh? (dài kho?ng 10cm) ch?a 18,5g carb (tính trên 100g s?n ph?m). M?t khác 1 qu? chu?i kho?ng 15cm ?ã ch?a 27g carb. N?u 20cm thì l??ng carbohydrate kho?ng 35g.

B?nh nhân không nên ?n chu?i quá nhi?u ch? kho?ng 1 – 2 qu? chu?i nh? m?i ngày, không ?n cùng các lo?i bánh k?o hay n??c ng?t. M?i l?n ?n ch? 1 qu? chu?i nh?, hay 1 n?a qu? chu?i l?n.

Chúng ta nên ?n chu?i vào gi?a bu?i sáng, kho?ng 11 gi? sáng hay vào bu?i t?i lúc 5 gi? chi?u là t?t nh?t. Nên nh? kho?ng cách gi?a 2 l?n ?n là 6 ti?ng.

3) Nên ?n chu?i xa b?a ?n:

Khi ?n chu?i cách xa b?a ?n ?? ??m b?o l??ng ???ng trong máu không t?ng ??t ng?t, có th? coi chu?i nh? là 1 b?a ?n ph?, n?u ?n cùng b?a ?n thì b?n c?n ph?i ??m b?o b?a ?n ít ???ng, ít tinh b?t, ít carbonhydrat. Không ?n chu?i cùng v?i các lo?i bánh k?o ho?c n??c ng?t.

4) L?u ý ??c bi?t:
N?u ng??i b?nh ti?u ???ng có bi?n ch?ng trên th?n, ho?c ?ang s? d?ng các thu?c l?i ti?u gi? kali nh? Spironolacton không nên ?n chu?i vì chu?i ch?a nhi?u Kali, Natri, có th? làm b?nh tr? nên tr?m tr?ng h?n.

Tham kh?o Bonidiabet giúp b?nh nhân m?c b?nh ti?u ???ng b?ng cách ?n ??nh ???ng huy?t.

S?n ph?m ???c nh?p kh?u t? Canada v?i tri?t xu?t hoàn toàn t? th?o d??c nên an toàn không có tác d?ng ph?.

S?n ph?m ???c công ty TNHH Botania nh?p kh?u và phân ph?i.

Tr? s?: 204H ??i C?n – Ba ?ình – Hà N?i.

Hotline: 1800 1044.

Gmail: info@botania.com.vn.
Reply With Quote