View Single Post
  #1  
Old 06-07-2017, 09:45 AM
Nguyenhainam01
Guest
 
Posts: n/a
Xem h??ng nhà b?p h?p phong th?y theo tu?i v? hay tu?i ch?ng m?i ?úng ?

Trong xã h?i bây gi? công vi?c làm nhà, b?p, khai tr??ng c?a hàng ho?c mua xe... Thì chúng ta v?n r?t quan tâm v? xem phong th?y. Vi?c ?i?u hòa các y?u t? tác ??ng t?i phong th?y s? giúp cho cu?c s?ng c?a b?n nh?ng v?n taì và luôn g?p thu?n l?i trong làm ?n và trong các m?i quan h?. Bài vi?t hôm nay s? ?em ??n cho các quý v? phong th?y nhà b?p nên xem h??ng b?p theo tu?i ch?ng hay tu?i v? và xem ngày ??t b?p ph?c v? vi?c phong th?y nhà b?p.

Phong th?y trong l?nh v?c thi?t k? phòng b?p

Theo tr??ng phái Bát Tr?ch v? phong th?y thì h??ng nhà - h??ng ban th? - h??ng b?p ??u l?y theo h??ng h?p v?i tu?i c?a ng??i ch?ng trong gia ?ình và ng??i ph? n? s? không li?n quan gì ??n v?n ?? phong th?y c?a gia ?ình. Nh?ng Ông bà ta luôn có câu "?àn ông coi nhà, ?àn bà coi b?p" xu?t phát ? quan ni?m này cho th?y rõ r?ng ? vi?c làm nhà thì c?n c? tu?i c?a ng??i ?àn ông trong gia ?ình ?? ch?n l?a h??ng c?a ngôi nhà còn ? vi?c ch?n h??ng b?p thì c?n c? tu?i c?a ng??i ph? n? trong gia ?ình. V?y quan ni?m nào m?i là ?úng ?? ch?n h??ng b?p h?p phong th?y chúng ta hãy cùng theo dõi phân tích d??i ?ây

>>> B?n có th? xem thêm ch?n ngày t?t mua xe ?? g?p nhi?u ?i?u may m?n

Th? nh?t là: V? tín ng??ng b?p là v? trí ng? tr? c?a v? th?n b?p hay là Táo Quân. Mà Táo Quân thì ?âu có tu?i c? th? nào ?? coi h??ng, không l? l?i l?y tu?i c?a ng??i d??ng ?? coi? r?i nh?ng tr??ng h?p b? ?? nhà cho con cho cháu ??i sau n?u 0 h?p tu?i thì l?i ph?i chuy?n h??ng b?p ?

Th? hai là: V? ch?n h??ng b?p theo tu?i v?, ngày x?a ?àn ông n?m thê b?y thi?p bi?t ch?n theo tu?i c?a v? nào? ng??i ??c thân thì sao có c?n c? coi h??ng b?p.V? xã h?i ngày naynhi?u gia ?ình l?i là ng??i ?àn ông n?u b?p hay có ng??i làm thuê làm b?p thì làm th? nào ch?n h??ng b?p theo tu?i ng??i ph? n?

Th? ba là: B?p là 1 ph?n trong t?ng th? h? th?ng c?a c?n nhà. Vì v?y không th? làm h??ng b?p theo tu?i c?a v? hay ch?ng mà ph?i xây h??ng b?p phù h?p v?i phong th?y c?a ngôi nhà.

Nh? v?y bài vi?t ?ã gi?i thích v? cách xem h??ng b?p hi v?ng các b?n tham kh?o và rút ra ???c kinh nghi?m xem h??ng b?p h?p phong th?y nh?t. ?? ph?c v? trong l?a ch?n làm nhà b?p, b?p quý v? th? tham kh?o xem ngày hoàng ??o 6/2017 ?? xem nh?ng ngày t?t kh?i hành cho công vi?c c?a mình.
Reply With Quote