View Single Post
  #1  
Old 07-19-2019, 11:54 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Làm sao ?? s? d?ng máy l?nh ( ?i?u hòa ) ?úng cách , ti?t ki?m ?i?n h?n ?

Th?c hi?n 6 nguyên t?c d??i ?ây ??m b?o ti?n ?i?n tháng này c?a b?n s? gi?m rõ r?ch khi nhà s? d?ng máy l?nh :

- Ch?n công su?t máy l?nh ph?i ?? ho?c l?n h?n

N?u là m?t ng??i bình th??ng khi làm m?t vi?c quá s?c v?i b?n thân, s? d?n ??n vi?c chán n?n và áp l?c, lúc ?ó h? s? b? d? và không th? ti?p t?c ???c n?a. ??i v?i con ng??i thì nh? th?, thì máy l?nh c?ng v?y thôi, nh?ng nó s? không c?m th?y chán hay b?t l?c, mà ng??c l?i nó v?n s? “g?ng mình” lên ho?t ??ng ti?p, và r?i d?n d?n s? h?, không nh?ng th?, mà nó còn làm cho hóa ??n ti?n ?i?n t?ng lên m?t cách ?áng k? b?i ?? ho?t ??ng quá l?n. Chính vì th?, y?u t? ??u tiên và quan tr?ng trong quá trình s? d?ng máy l?nh ti?t ki?m chính là ph?i ch?n công su?t b?ng ho?c l?n h?n so v?i di?n tích c?a c?n phòng.

- Chuy?n ch? ?? Dry

Dùng ?i?u khi?n ?? chuy?n ch? ?? l?nh t? “Cool” (h?i l?nh, hình ?nh bi?u th? là bông tuy?t” sang ch? ?? “Dry” (tr? ?m, hình ?nh bi?u th? là gi?t n??c). Ch? v?i m?t nút b?m nho nh? ?y thôi nh?ng l?i có kh? n?ng làm gi?m công su?t tiêu th? ?i?n c?a máy l?nh ??n 10 l?n l?n ??y. ? ch? ?? Dry này, máy l?nh s? hút h?i ?m ra kh?i phòng, tr? l?i không khí trong lành và khô ráo h?n. Ch? ?? này tiêu th? ?i?n n?ng ít h?n ch? ?? làm mát giúp s? d?ng máy l?nh ti?t ki?m h?n.- Không b?t/t?t máy l?nh liên t?c

H??ng d?n cách ch?n máy l?nh phù h?p cho không gian >>>
https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.html

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: maylanhhailongvan.vn - maylanhhailongvan.com

Nhi?u ng??i ngh? r?ng, m?t trong nh?ng cách ti?t ki?m ?i?n ?? s? d?ng máy l?nh ti?t ki?m h?n ?ó là kh?i ??ng, ?? nhi?t ?? l?nh sâu, ch? cho phòng th?t mát thì t?t ?i?u hòa và b?t qu?t, ??n khi c?m th?y nóng thì l?i b?t máy l?nh. Khi kh?i ??ng, máy l?nh ph?i tiêu t?n r?t nhi?u ?i?n n?ng ?? b?t máy nén, ??ng c? qu?t và ?? làm l?nh không khí ??n m?c nhi?t ?? yêu c?u, ?ó chính là lúc mà máy l?nh “ng?n” nhi?u ?i?n nh?t. Tuy nhiên, khi ?ã qua kho?ng th?i gian ?ó r?i thì m?c tiêu th? c?ng ch? n?m ? m?c trung bình mà thôi. Chính vì th?, hãy ng?ng vi?c làm ?ó l?i ?? s? d?ng máy l?nh ti?t ki?m h?n.

- Tránh ?óng/m? c?a phòng máy l?nh nhi?u

G?i ?? ???c t? v?n tr?c ti?p , mi?n phí :
Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809

K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Máy l?nh ch? th?c s? ho?t ??ng h?t n?ng su?t c?a nó khi ???c ? trong m?t ?i?u ki?n thu?n l?i. Và ?i?u ki?n ?ó chính là m?t không gian kín. Chính vì v?y, b?n nên l?u ý t?n su?t ?óng/m? c?a c?a mình và ch?n l?a dòng máy phù h?p. Vi?c ?óng/m? nhi?u hay quên ?óng c?a phòng máy l?nh s? làm cho không khí trong phòng b? bay ra ngoài, nh? v?y, máy l?nh s? ph?i ti?p t?c g?ng mình lên ch?y ?? ??m b?o nhi?t ?? ??t ???c nh? ?ã cài ??t. Vi?c này s? làm nó tiêu t?n ?i?n n?ng nhi?u h?n ??y. Cho nên, hãy l?u ý hành ??ng nh? này ?? s? d?ng máy l?nh ti?t ki?m h?n nhé.

https://maylanhhailongvan.vn/tin-tuc...u-cua-ban.html

- L?a ch?n dòng máy l?nh inverter

L?a ch?n dòng máy l?nh s? d?ng công ngh? bi?n t?n Inverter c?ng chính là m?t trong nh?ng gi?i pháp giúp s? d?ng máy l?nh ti?t ki?m mà ng??i ng??i ?ang h??ng t?i. Vi?c s? d?ng dòng máy l?nh Inverter này giúp cho ng??i tiêu dùng gi?m ???c chi phí tiêu th? ?i?n n?ng lên ??n 40% so v?i dòng máy th??ng. Ho?t ??ng v?i c? ch? g?ng h?t mình ?? làm l?nh và sau ?ó s? chuy?n sang ch? ?? qu?t gió bình th??ng, ?i?u này có th? giúp cho vi?c tiêu th? ?i?n ???c gi?m ?áng k?. Tuy nhiên, máy l?nh Inverter ch? có th? phù h?p v?i nh?ng không gian kín nh? phòng ng? mà thôi. Nh?ng n?i này s? là m?t môi tr??ng t?t ?? máy l?nh phát huy n?ng l?c.- Và cu?i cùng là nên v? sinh máy l?nh th??ng xuyên ?? ??m b?o máy luôn ???c s?ch.
Reply With Quote