View Single Post
  #1  
Old 11-18-2019, 12:40 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 69
Xét nghi?m gen ung th? di truy?n ? ?âu t?i qu?n Tân Bình

Xét nghi?m gen ung th? di truy?n ? ?âu t?i qu?n 1

Thông th??ng, các t? bào trong c? th? v?n d? phát tri?n, phân chia và thay th? nh?ng t? bào ?ã ch?t theo quy trình t? nhiên. Tuy nhiên, ?ôi khi vì m?t lý do nào ?ó liên quan ??n ??t bi?n gen, các t? bào b?t ??u phân chia b?t th??ng và phát tri?n ngoài t?m ki?m soát.

Ung th? b?t ngu?n t? phân t? DNA trong nhân m?i t? bào, n?i sâu th?m c?a s? s?ng. Ph?n l?n các tác nhân gây ung (carcinogen) t?o ra các ??t bi?n gen d?n ??n các nhóm t? bào (các dòng t? bào) b?t th??ng. Theo time các dòng ??t bi?n l?i thành các dòng ác h?n. Nhi?u ??t bi?n làm ung th? m?nh lên. Nay ng??i ta có th? dò ?úng ch? h? h?i c?a gen.

Ung th? là b?nh lý nguy hi?m có t? l? t? vong hàng ??u th? gi?i. ?a s? b?nh nhân ??u phát hi?n ? giai ?o?n mu?n vì quá trình ?n b?nh lâu dài, không có bi?u hi?n b?t th??ng rõ r?t trên c? th?. Có nhi?u nguyên nhân d?n ??n c?n b?nh này, trong ?ó có s? lây truy?n t? th? h? này sang th? h? khác. B?ng cách xét nghi?m gen ung th? có th? ch?n ?oán s?m và ?i?u tr? hi?u qu?.

thành qu? c?a quá trình này d?n ??n s? hình thành kh?i u (còn g?i là b??u). Kh?i u có th? là lành tính (không ph?i ung th?) ho?c ác tính (ung th?). Kh?i u lành tính không có tài n?ng xâm chi?m sang các mô khác xung quanh. Trong khi ?ó, nh?ng kh?i u ác tính liên t?c phát tri?n, phân chia không ki?m soát. Chúng xâm l?n và phá h?y các mô, x??ng cùng các c? quan kh?e m?nh xung quanh (giai ?o?n ung th? xâm chi?m). Sau cùng, các t? bào ung th? ra ?i khu v?c ban ??u, theo dòng b?ch huy?t v?n ??ng sang các b? ph?n khác c?a c? th? và ti?p t?c hình thành kh?i u t?i khu v?c m?i (giai ?o?n ung th? di c?n).

Xét nghi?m gen ung th? có th? t?m soát ???c nh?ng lo?i ung th? nào?

Ung th? có kh? n?ng lây truy?n t? th? h? này sang th? h? khác nên vi?c th?c hi?n xét nghi?m s? cho bi?t s?m trình ?? có th? m?c ph?i. Xét nghi?m gen ung th? có th? t?m soát ???c nh?ng lo?i ung th? sau:

+ Ung th? vú;

+ Ung th? bu?ng tr?ng;

+ Ung th? ru?t k?t;

+ Ung th? tuy?n giáp;

+ Ung th? tuy?n ti?n li?t;

+ Ung th? tuy?n t?y;

+ Ung th? mô liên k?t;

+ Ung th? th?n;

+ Ung th? d? dày.
Reply With Quote