View Single Post
  #5  
Old 05-07-2017, 10:39 AM
tungldhps
Guest
 
Posts: n/a
Hôi nách có nên dùng n??c hoa không?

Mùi hôi nách khó ch?u luôn là rào c?n l?n trong giao ti?p, công vi?c và khi?n không ít ng??i ph?i ?au ??u. V?y li?u b? hôi nách có nên dùng n??c hoa ?? gi?m b?t mùi hôi không? Bài vi?t d??i ?ây là gi?i ?áp t? chuyên gia giúp b?n có cái nhìn ?úng ??n v? v?n ?? này.

Có nên dùng n??c hoa khi b? hôi nách không?

Mùi hôi nách khó ch?u là nguyên nhân khi?n nhi?u ng??i lo l?ng t? ti h?n n?a c?ng gây ra không ít b?t ti?n trong cu?c s?ng. Có nhi?u ng??i ?ã tìm m?i bi?n pháp ?? làm m?t mùi hôi khó ch?u t? viêc dùng nguyên li?u t? nhiên dùng l?n kh? mùi ho?c dùng n??c hoa ?? l?n át mùi hôi.

cách ng?n m? hôi nách
bà b?u có ???c dung l?n nách không
Vi?c s? d?ng n??c hoa ?? kh?c ph?c mùi hôi nách c?ng ???c coi là 1 bi?n pháp hay và ???c nhi?u ng??i s? d?ng b?i ?u ?i?m nhanh chóng, ti?n l?i và b?n có th? mang theo bên mình m?i lúc m?i n?i ?? s? d?ng. Tuy nhiên, khi s? d?ng n??c hoa ?? kh?c ph?c mùi hôi nách b?n c?n bi?t 1 s? l?u ý sau:
>>> Sai l?m khu s? d?ng l?n nách
Dù b?n không b? hôi nách hay b? hôi nách thì t?t nh? hãy dùng n??c hoa sau khi t?m ho?c khi ?ã v? sinh c? th? ?? ??t hi?u qu? t?t nh?t. Vì v?y hãy v? sinh c? th? th?t s?ch nh?t là vùng nách tr??c khi dùng n??c hoa
Không nên x?t n??c hoa tr?c ti?p lên vùng nách b?i tuy?n m? hôi ti?t nhi?u bã nh?n và axit béo không no khi quy?n v?i mùi n??c hoa có th? khi?n mùi hôi càng khó ch?u h?n. T?t nh?t hãy x?t n??c hoa lên các vùng nh? c? tay, sau tai ho?c x?t lên qu?n áo.
Nên ch?n các lo?i n??c hoa có mùi th?m nh? không quá n?ng ?? không gây khó ch?u cho nh?ng ng??i xung quanh
H?n ch? ho?t ??ng m?nh ?? gi?m ti?t m? hôi

>>> ch?a hôi nách n?i soi ???c bao lâu
Có th? th?y b?n hoàn toàn có th? dùng n??c hoa ?? kh?c ph?c t?m th?i mùi hôi nách khó ch?u. Tuy nhiên, ?ây ch?c ch?n không ph?i là cách lo?i b? mùi hôi nách lâu dài b?i mùi hôi s? r?t nhanh quay tr? l?i th?m chí nhi?u tr??ng h?p mùi hôi còn khó ng?i h?n khi k?t h?p v?i mùi n??c hoa c?a b?n.
Reply With Quote