View Single Post
  #1  
Old 07-09-2018, 11:48 PM
vuhoamarket79 vuhoamarket79 is offline
Member
 
Join Date: Jun 2018
Posts: 5
Sang quán cafe trà s?a qu?n tân phú

Sang quán cafe MACCHIATO COFFEE & TEA (cafe trà s?a hot nh?t hi?n nay)

Mình không có th?i gian qu?n lý do có con nh?, nên mu?n sang nh??ng l?i quán cafe trà s?a ?ang ho?t ??ng t?t, doanh thu ?n ??nh.
Quán to? l?c t?i con ph? s?m u?t Lê Thúc Ho?ch, g?n tr??ng c?p 3 Tr?n Phú,

g?n các tr??ng c?p 1,2 và tr??ng d?y ngh?, ngay khu dân c?, chung c? Kim H?ng nên l??ng
khách hàng r?t l?n. Quán mình ?ang kinh doanh cafe s?ch pha máy, trà s?a, sinh t?....

Di?n tích:
- T?ng tr?t: ?5.4 x 7m
- T?ng 1: ?5.4 x 7m
- T?ng 2:?? 5.4 x 7m
- Sân th??ng:?16.8 x 7m
T?t c? máy móc mình nh?p ??u hàng cao c?p và nh?p m?i 100%.

B?n nào mu?n kinh doanh thì liên h? mình nhé.
Quán VIP Giá sang nh??ng: 520tr có th??ng l??ng cho ng??i thi?n chí tâm huy?t sang nhanh.
Không ti?p trung gian.

??a ch? 48 Lê Thúc Ho?ch, P. Phú Th? Hoà, Qu?n Tân Phú (Ngã t? Lê Thúc Ho?ch - Ph?m V?n X?o)
Liên h?: 0989-m?t-b?n-1184 Ch? Qu?nh Sang G?p Quán Cafe ch?m Com
Reply With Quote