View Single Post
  #1  
Old 04-08-2019, 03:31 AM
nguyenvucip nguyenvucip is offline
Member
 
Join Date: Mar 2019
Posts: 8
N??c hoa nam và n? cho mùa thu n?m 2019

B?n dù có mu?n hay là không, thì mùa thu ?ã b?t ??u g?n ??n, ?i?u ?ó có ngh?a là mùi h??ng ??c tr?ng c?a b?n s? nhanh chóng theo sau. Có l? m?i lo?i n??c hoa có ???c xem là nguyên t?c kh?c khe khi b?n l?a ch?n trong m?t th? gi?i n??c hoa, b?n t? ??t ra cho b?n thân nh?ng tháng ?m h?n s? ?òi h?i nh?ng mùi h??ng nh? nhàng h?n, d?u ng?t h?n nh? là h??ng cam, quýt, b??i,...b?n ngh? r?ng qu? cay, k?o d?o ng?t và b?p l?a ???c phù h? h?n trong nh?ng ngày l?nh h?n c?a mùa thu. Trong khi ?ó, c?ng có nhi?u ng??i trong chúng ta l?a ch?n trung thành v?i m?t mùi h??ng quanh n?m, chi?m th?c t? kho?ng 35% s? d?ng trung thành t? này qua n?m n? v?n m?t mùi duy nh?t. Nh?ng ??i v?i ?a s? ng??i còn l?i m?i mùa m?i l?i s?m cho mình m?t mùi h??ng n??c hoa phù h?p v?i mùa mang l?i cho b?n thân m?t c? h?i cho m?i s? l?a ch?n n??c hoa m?i. Th?t s?, mai m?n thay, m?t lo?t các s?n ph?m m?i ra m?t ?ang ???c tr?ng bày trên th? tr??ng m?t trong s? các c?a hàng tin c?y cho b?n ph?i h??ng m?t t?i c?a hàng n??c hoa chính hãng " MIFA SHOP", b?n s? có thêm s? l?a ch?n nhi?u h?n ?? thêm vào tr?ng bày tr qu?n áo c?a b?n, t? nh?ng mùi h??ng t? g? ?m áp cho ??n nh?ng bông hoa tuy?t ??p. M?t s? lo?i n??c hoa nh?:

N??c hoa Joy Dior Eau De Parfum
H??ng th?m n??c hoa Joy Dior ?ã ???c m? ??u cho s? bùng n? c?a cam Zested Bergamot và chanh Mandarin t?o nên h??ng th?m t??i mát cho s? phát tri?n c?a tinh ch?t hoa h?ng Grasse, c?ng nh? Jasmine heady, hoà t?n v?i h??ng c?a qu? t?o nên h??ng th?m t??i sáng mang l?i m?t n? c??i s?ng ??ng. K?t thúc s? ng?t ngào nh? l?p v? bao b?c m?m m?i c?a h??ng kem m?n màng cùng v?i s? ng?t ngào và ?m áp c?a g? ?àn h??ng. Nh?ng ng??i có s? thích tán t?nh ?ám ?ông ch?c ch?n s? thích Dior's Joy ho?c Doce & Gabbana Intenso EDP, trong khi Givenchy L'Interdit và phiên b?n ??u c?a Gucci Bloom Eau De Parfum nó hoàn toàn phù h?p và quy?n r? h?n ??n vùng khí h?u mát m?.
T?t nhiên, b?n không c?n ph?i c?m th?y b? gi?i h?n b?i gi?i tính khi ch?n n??c hoa m?i, nh?ng n?u b?n không c?m th?y tho?i mái khi m?c th? gì ?ó ???c thi?t k? cho ng??i khác gi?i thì c?ng có m?t s? l?a ch?n unisex.

H?n h?p s?n sàng cho mùa thu yêu thích c?a chúng tôi la - m?t mùi h??ng cay n?ng v?i các mùi h??ng c?a ??u tonka, h?t tiêu và v? hoang dã hay c?a Tom Ford - m?t mùi h??ng hoa sâu th?m k?t thúc v?i các l?p th?o qu?, ho?c h??ng, da và rêu.
Reply With Quote