View Single Post
  #3  
Old 07-25-2019, 06:07 AM
tbybhaoanh tbybhaoanh is offline
Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 20
Re: Nh?ng m?u qu?n kaki ??p c?a th??ng hi?u n?i ti?ng

S?a ??i l?i s?ng, b?t ??u ?? s?m, có th? làm gi?m nguy c? nh?p tim không ??u th??ng ???c ?i?u tr? b?ng máy t?o nh?p tim.
Ki?m soát huy?t áp và ???ng huy?t c?a b?n t? lâu ?ã ???c bi?t ??n ?? gi?m nguy c? m?c các v?n ?? s?c kh?e nghiêm tr?ng nh? ?au tim và ??t qu?.

Bây gi? m?t nghiên c?u m?i cho th?y r?ng vi?c ki?m soát chúng c?ng có th? ng?n ng?a ch?ng r?i lo?n nh?p tim thông th??ng, m?t nghiên c?u th??ng ???c ?i?u tr? b?ng máy t?o nh?p tim.

Nghiên c?u, ???c công b? vào ngày 24 tháng 5 M?ng JAMA m? ngu?n ?áng tin c?y, ?ã xem xét h?n 6.000 ng??i ? Ph?n Lan trong h?n 32 n?m.

Các nhà nghiên c?u phát hi?n ra r?ng huy?t áp cao h?n và ???ng huy?t lúc ?ói cao h?n ??u có liên quan ??n m?t lo?i r?i lo?n nh?p tim, ho?c nh?p tim không ??u, ???c g?i là kh?i AV.Kh?i AV là gì?


Kh?i nh? th?t (AV) là tình tr?ng d?n truy?n tín hi?u ?i?n t? bu?ng trên xu?ng d??i c?a tim - tâm nh? và tâm th?t - b? ch?n m?t ph?n ho?c hoàn toàn.

?i?u này có th? gây ra các tri?u ch?ng nh? chóng m?t, ng?t x?u, m?t m?i, ?au ng?c và khó th?.

Tuy nhiên, các chuyên gia ch? ra r?ng nghiên c?u không có ngh?a là nh?ng ng??i ?ã có kh?i AV có th? ?i?u tr? tình tr?ng c?a h? b?ng ch? ?? ?n u?ng ho?c t?p th? d?c.

Ti?n s? Eli Gelfand , tr??ng khoa tim m?ch t?ng quát t?i Trung tâm vi?n y t? Beth Israel Deaconess ? Boston, cho bi?t, không ph?i là m?t tình tr?ng mãn tính mà chúng ta ph?i ??i m?t v?i thay ??i l?i s?ng .

Tùy thu?c vào m?c ?? nghiêm tr?ng c?a kh?i AV, m?i ng??i v?n có th? c?n ?i?u tr?. ?i?u này ?ôi khi có ngh?a là c?y máy t?o nh?p tim ?? giúp nh?p tim c?a h? theo nh?p ??u ??n.

Tuy nhiên, huy?t áp cao và ???ng huy?t t?ng cao là nh?ng y?u t? nguy c? ???c bi?t ??n ??i v?i các v?n ?? tim m?ch khác, ch?ng h?n nh? ?au tim, b?nh m?ch vành, ??t qu? và m?t lo?i r?i lo?n nh?p tim ph? bi?n ???c g?i là rung tâm nh?.

Các bác s? tim m?ch và các bác s? khác ?ã th??ng xuyên nói chuy?n v?i b?nh nhân v? vi?c qu?n lý nh?ng ?i?u này và các y?u t? nguy c? khác ??i v?i các v?n ?? v? tim và tu?n hoàn. Nghiên c?u này thêm m?t kh?i AV khác vào danh sách ?ó.

Gelfand cho bi?t, nghiên c?u này cung c?p m?t ??ng l?c b? sung ?? t? v?n và ?i?u tr? b?nh nhân tích c?c nh?m gi?m thi?u r?i ro phát tri?n b?nh h? th?ng d?n truy?n này.Các y?u t? nguy c? có th? thay ??i cho nh?p tim không ??u


Nghiên c?u m?i d?a trên d? li?u c?a h?n 6.000 b?nh nhân Ph?n Lan ???c theo dõi t?i 32 n?m.

Các nhà nghiên c?u nh?n th?y r?ng m?t s? y?u t? có liên quan ??n nguy c? phát tri?n kh?i AV cao h?n, bao g?m tu?i già, là nam gi?i, huy?t áp tâm thu cao h?n, ???ng huy?t lúc ?ói cao h?n, ti?n s? ?au tim và ti?n s? suy tim sung huy?t.

Ch? có huy?t áp và m?c glucose có th? ???c ?i?u ch?nh tr?c ti?p b?ng cách ?i?u ch?nh l?i s?ng - m?c dù vi?c qu?n lý chúng c?ng s? làm gi?m nguy c? ?au tim và suy tim.

Các nhà nghiên c?u ??c tính r?ng 47 ph?n tr?m các tr??ng h?p kh?i AV là do nh?ng ng??i có huy?t áp tâm thu cao h?n. ??c tính 11 ph?n tr?m là do m?c glucose t?ng cao.

Bác s? Michael Chan , bác s? tim m?ch can thi?p t?i B?nh vi?n St. Joseph ? Orange, California, c?nh báo r?ng ?ây là m?t nghiên c?u quan sát. Vì v?y, các tác gi? không th? ch? ra r?ng huy?t áp ho?c m?c glucose cao h?n gây ra kh?i AV - ch? có ?i?u ?ó có m?i liên h? gi?a chúng.

Ngoài ra, ch? có m?t s? l??ng r?t nh? b?nh nhân ???c ch?n ?oán b? kh?i AV trong su?t th?i gian theo dõi, ông nói, Chan, ng??i không tham gia vào nghiên c?u.

Ti?n s? Raul Weiss , m?t bác s? tim m?ch và giáo s? y h?c lâm sàng t?i Trung tâm Y t? ??i h?c bang Ohio ? Columbus, cho bi?t nh? m?t nghiên c?u quan sát, k?t qu? nên ???c xem xét th?n tr?ng.

Nh?ng ?ó là ?i?m kh?i ??u quan tr?ng cho nghiên c?u b? sung, bao g?m c? m?i liên h? gi?a m?c ?? glucose và các v?n ?? v? tim.

Tôi tình c? là m?t trong nh?ng bác s? ngh? r?ng ???ng huy?t có liên quan nhi?u ??n r?i lo?n nh?p tim và kh?i tim, ông Weiss nói, ng??i không tham gia vào nghiên c?u. ?ây có l? là m?t trong nh?ng nghiên c?u ??u tiên ch?ng minh ?i?u ?ó.Thay ??i l?i s?ng làm gi?m nguy c? m?c các v?n ?? v? tim


Kho?ng 3 tri?u ng??i trên toàn th? gi?i có máy t?o nh?p tim, v?i 600.000 ng??i ???c c?y ghép m?i n?m. Ph?n l?n m?i ng??i c?n m?t vì m?t s? lo?i r?i lo?n nh?p tim, bao g?m c? kh?i AV.

Thông th??ng, kh?i AV ???c gây ra b?i t?n th??ng mô tim, ch?ng h?n nh? t? m?t c?n ?au tim ho?c b?nh tim.

Gelfand cho bi?t thi?t h?i này khi?n mô tim bình th??ng ???c thay th? b?ng mô liên k?t - th? ???c g?i là x? hóa. ?i?u này c?n tr? dòng ch?y c?a tín hi?u ?i?n t? bu?ng trên xu?ng d??i c?a tim.

Chan cho bi?t không ph?i t?t c? các lo?i kh?i AV ??u c?n ?i?u tr?. Nh?ng trong nh?ng tr??ng h?p nghiêm tr?ng h?n, c?y ghép Pacemaker s? ???c coi là ph??ng pháp ?i?u tr? ???c l?a ch?n n?u không có nguyên nhân có th? ??o ng??c.

M?c dù máy t?o nh?p tim là m?t ph??ng pháp ?i?u tr? ph? bi?n và c?y ghép chúng là m?t th? t?c có r?i ro th?p, nh?ng chúng có th? d?n ??n các bi?n ch?ng.

M?t ng??i t?o nh?p tim r?t t?t ?? có khi b?n c?n, ông Weiss nói. Nh?ng ông ch? ra r?ng máy t?o nh?p tim c?ng mang ??n r?i ro, bao g?m nhi?m trùng t?i v? trí c?y ghép và làm h?ng các m?ch máu g?n ?ó.

Có th? gi?m s? l??ng ng??i c?n máy ?i?u hòa nh?p tim thông qua s?a ??i l?i s?ng có th? ?nh h??ng l?n ??n chi phí ch?m sóc s?c kh?e và b?n thân b?nh nhân, ông Weiss nói.

?? gi?m nguy c? kh?i AV, m?i ng??i c?n b?t ??u ?n u?ng lành m?nh h?n, t?p th? d?c th??ng xuyên, không hút thu?c và th?c hi?n các thay ??i khác tr??c khi mô tim b? t?n th??ng.

Tuy nhiên, vi?c thuy?t ph?c m?i ng??i th?c hi?n nh?ng thay ??i này ?? s?m có th? khi?n các bác s? khó th?c hi?n, ??c bi?t là khi nói ??n vi?c ki?m soát huy?t áp ho?c m?c glucose - c? hai k? gi?t ng??i th?m l?ng.

Gelfand cho bi?t, ?ôi khi r?t khó ?? b?nh nhân s?a ??i m?nh m? l?i s?ng c?a h? ho?c th?m chí b?t ??u dùng thu?c cho các tình tr?ng không có tri?u ch?ng ban ??u.

Nh?ng nghiên c?u này thêm m?t góc ?? khác cho nh?ng cu?c trò chuy?n này.

Gelfand cho bi?t, nh?ng ng??i b? huy?t áp cao và glucose huy?t thanh cao c?ng có nguy c? m?c b?nh h? th?ng d?n truy?n này có th? c?n ??n máy ?i?u hòa nh?p tim.


>> Xem ngãy nh?ng thi?t b? y t? ch?m sóc s?c kh?e t?i nhà giúp b?n ch?m sóc s?c kh?e t?t h?n
Reply With Quote