View Single Post
  #1  
Old 07-15-2019, 11:09 PM
linhhailongvan linhhailongvan is offline
Plantium Member
 
Join Date: Nov 2017
Posts: 501
Nh?n giá r? nh?t MN cho máy l?nh t? ??ng LG khi g?i 028 6250 2616

B?n ?ã n?m ???c nh?ng ?u ?i?m này c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG ch?a ?

+ Công su?t t?i thi?u l?n g?p ?ôi các lo?i ?i?u hòa treo t??ng thông th??ng cho nên nó có kh? n?ng làm mát không gian r?ng l?n h?n, gió ??u và phù h?p v?i không gian ?ông ng??i( phòng khách h?p, phòng làm vi?c chung hay phòng h?p)

+ Máy l?nh t? ??ng LG là gì mà có kh? n?ng ch?u t?i cao, ho?t ??ng liên t?c và ?n ??nh h?n.

+ Qu?t th?i có kích th??c l?n, ??ng th?i l?c máy là lo?i khác v?i dòng treo t??ng, có ch?t l??ng t?t h?n và không s? các l?i v?t vãnh. ?i?u hòa t? ??ng ch?y êm không lo ti?ng ?n.

+ Dòng máy l?nh t? ??ng LG là dòng d? dàng l?p ??t cho ng??i dùng, có th? thi?t k? trong t??ng ?? ??m b?o di?n tích phòng, không s? l? ???ng ?ng gây m?t th?m m?. ?i?u hòa ? th?p nên vi?c v? sinh ?i?u hòa c?ng d? dàng h?n.
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Các gia ?ình c?ng nên l?u ý ?i?u này dù là máy l?nh t? ??ng LG hay là ?i?u hòa cây c?ng c?n cân nh?c ch?n mua, ?u tiên các dòng ?i?u hòa ch?y ??ng c? inventer, ti?t ki?m ?i?n, nên tham kh?o nhi?u hãng ?i?u hòa ch?t l??ng t?t hi?n nay và dùng ?i?u hòa ti?t ki?m ?i?n nhé.

Do ???c thi?t k? v?i công su?t l?n và cánh qu?t th?i gió l?n nên máy ?i?u hoà t? ??ng có kh? n?ng làm mát phòng có không gian l?n. Kh? n?ng làm l?nh nhanh và l??ng gió mát ??ng ??u h?n so v?i máy ?i?u hoà treo t??ng.

MÁY L?NH H?I LONG VÂN
??a ch?: 154/23TCH10 , KP9, P.Tân Chánh Hi?p, Qu?n 12, TP HCM
Email: maylanhchuyennghiep@gmail.com
Website: www.maylanhhailongvan.vn - www.maylanhhailongvan.com

Dãy công su?t c?a dòng máy l?nh t? ??ng LG s? h?u 2.5hp / 3hp / 5.5hp / 10hp ( ng?a )

https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Máy l?nh t? ??ng LG ???c l?p ??t cho các nhà x??ng , nhà ?n , tòa nhà , quán café , c?n h? , nhà ? , … n?i có di?n tích t? nh? ??n l?n.

Phòng KD: 028 6250 2616 - 028 6686 3809
K? thu?t : 0909 787 022 Mr Hoàng

Theo các chuyên gia ?ánh giá máy l?nh t? ??ng LG ho?t ??ng ?n ??nh liên t?c. Ch?u ???c t?i cao, thích h?p cho nh?ng n?i ?ông ng??i.

Máy l?nh t? ??ng LG ???c thi?t k? sang tr?ng và có tính th?m m? cao. Do ???c ??t d??i sàn nên các hãng th??ng chú tr?ng ??n ?? b?n c?a máy nên h?u h?t các s?n ph?m máy l?nh t? ??ng - ?i?u hoà t? ??ng ??t sàn ??u ???c ph? l?p ch?ng r? giúp t?ng tu?i th? c?a máy.
https://maylanhhailongvan.vn/may-lanh/tu-dung-lg/

Ngoài vi?c ???c trang b? l?p ch?ng r?, qu?t th?i c?a dàn l?nh bên trong máy l?nh t? ??ng LG còn có kích th??c l?n h?n so v?i lo?i ?i?u hòa treo t??ng, l?c máy s? d?ng th??ng là lo?i l?c piston, còn lo?i ?i?u hòa treo t??ng là l?c máy gale nên tính ?n ??nh c?a ?i?u hòa t? ??ng cao h?n, ít b? h? h?ng.

Vì kích th??c l?n, nên khi l?p ??t máy l?nh t? ??ng lg – may lanh tu dung lg c?ng h?i khó kh?n khi di chuy?n, giá c? c?ng ??t h?n r?t nhi?u so v?i các lo?i máy l?nh thông th??ng. ?ôi khi c?ng x?y ra tình tr?ng ?i?u hòa không mát khi dàn nóng l?p ??t sai quy cách hay không ???c v? sinh ?i?u hòa s?ch s?.

Máy dù ???c thi?t k? v?n hành êm, song v?n có ?? ?n nh?t ??nh so v?i ?i?u hòa treo t??ng thông th??ng. Khu v?c quanh chân ?i?u hòa t? ??ng là gì c?ng ph?i thoáng, r?ng và ?òi h?i không gian ?? có th? hút khí lên cao.
Reply With Quote