View Single Post
  #1  
Old 06-24-2017, 02:55 AM
vonho
Guest
 
Posts: n/a
Phân ph?i th? cào chi?t kh?u cao,c?nh tranh, giao hàng t?n n?i

- H?y tham gia vào h? th?ng phân ph?i th? cào Võ Ph??ng Anh ?? ???c ?u ?ãi nhi?u và nhi?u h?n n?a
-Do giá th? cào thay ??i th??ng xuyên , nên chúng tôi không ti?n up giá trên website liên t?c , Quý Khách hàng vui lòng liên h? theo h??ng d?n sau.
*** N?u Quý ??i Lý là Khách Hàng m?i , vui lòng liên h? tr?c ti?p Ms Nguy?t ?? nh?n báo giá trong ngày
-?i?n Tho?i: 0938700266 - 0977467577
*** ??i v?i Quý ??i Lý ?ang nh?p hàng t? Võ Ph??ng Anh , chúng tôi s? ch? ??ng báo giá , thông báo tin khuy?n mãi 50% t? các nhà m?ng tr?c ti?p m?i ngày ??n Khách hàng
*** Quý Khách Hàng Phân Ph?i s? , n?u có nhu c?u ch?y danh s? s?n ph?m th? cào vui lòng liên h? Ms Nguy?t ?? nh?n chính sách t?t nh?t
*** Quy ??nh bán hàng
- Báo giá là giá áp d?ng cho t?ng ??n hàng t? 5 tri?u ti?n th?
- C?ng thêm 0.1% cho t?ng ??n hàng có nh?p kèm t? 3 tri?u th? cào
- Tr? 0.1% ??i v?i t?ng ??n hàng nh?p d??i 5 tri?u
*** Th?i gian làm vi?c
- T? 8h00 sáng ??n 6h00 t?i , th? 2 ??n th? 7 trong tu?n
*** M?i chi ti?t vui lòng liên h?:
- ??a ch? : 916 Lê ??c Th?, P.15 Q.Gò V?p TPHCM
- ?i?n tho?i: 0938700266 - 0977467577
- website : www[dot]thecaogiagoc[dot]com