View Single Post
  #1  
Old 04-07-2018, 02:02 AM
azurelight azurelight is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 25
Nhà hàng sang tr?ng ?à n?ng mang thi?t k? ??c ?áo hi?m có

T?i các thành ph? l?n ch?c h?n mu?n tìm ???c m?t nhà hàng sang tr?ng ?à n?ng mà có ???c phong cách ??c ?áo là ?i?u khá hi?m có, b?i nh?ng kho?n không gian hi?n ??i th??ng thu hút m?i ng??i nhi?u h?n, ?? có nh?ng n?i sang tr?ng theo cách ??c bi?t c?ng c?n m?t s? ??u t? khá l?n nên ph?i th?c s? có tâm huy?t m?ia có th? th?c hi?n. Nh?ng ??i v?i m?t ng??i dân ?à N?ng thì không ai là không bi?t ??n Nhà hàng Samdi t?i Không Gian X?a, ???c s? ??u t? r?t l?n và tâm huy?t xây d?ng trong th?i gian khá dài, t? ?ó chúng ta m?i có th? c?m nh?n ???c v? ??p th?t s? c?a n? này.

???c ??t ? v? trí ???c xem là trung tâm náo nhi?t b?c nh?t ?à n?ng, tuy v?i thi?t k? tách bi?t v?i bên ngoài r?t khó ?? b?n có th? b? ?nh h??ng b?i không khí ?n ào xung quanh, mang l?i c?m giác yên t?nh l?ng ??ng, khác xa v?i cu?c s?ng b?n r?n m?i ngày c?a m?i chúng ta, t? ?ó giúp có ???c s? bình yên trong tâm h?n. Mang trong mình thi?t k? r?t riêng bi?t mà h?u nh? trên toàn qu?c ch? ??m ???c trên ??u ngón tay, và c?ng r?t ít ? ?âu có ???c s? ??u t? quy mô nh? t?i Nhà hàng Samdi, ngoài ra còn r?t nhi?u th? thú v? ?ang ch? ??i b?n.

Nhà hàng Samdi mang trong mình s? n?i b?t, ???c thi?t k? v?i n?i th?t hoàn toàn b?ng g? t? nhiên, t?o nên c?m giác ?m cúng nh?ng không kém ph?n sang tr?ng hoài c?, b?n s? c?m nh?n rõ nét nh?t s? sang tr?ng h?n n?a, v?i h? th?ng ánh sáng phù h?p v?i không khí ?m áp s? t?o nên c?m giác ??c bi?t mà khó có th? tìm ???c t?i nhà hàng ?à n?ng nào.

Các món ?n t?i ?ây ???c tuy?n ch?n t? nh?ng nguyên li?u t??i ngon, cùng v?i bàn tay ch? bi?n c?a nh?ng ??u b?p n?i ti?ng s? mang l?i cho b?n m?t b?a ?n tuy?t v?i, ngoài ra ?ây c?ng là m?t trong nh?ng nhà hàng s? d?ng các lo?i h?i s?n t??i s?ng v?a ???c ?ánh b?t, và sau ?ó ???c ch? bi?n tr?c ti?p theo nh?ng món ?n mà th?c khách yêu c?u, ??m b?o ???c s? t??i ngon c?a món ?n, ?em l?i tr?i nghi?m t?t nh?t và ngon mi?ng cho t?t c? m?i ng??i.

Nhà hàng Samdi t?i Không Gian X?a
??a ch?: 402 - 404 ?i?n Biên Ph? - ?à N?ng
?i?n tho?i: (511).3.730.777 - (+84) 511.3.760999
Email: khongianxua.salessamdigroup.vn
Reply With Quote