View Single Post
  #1  
Old 03-30-2019, 04:35 AM
lanp87030 lanp87030 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jun 2017
Posts: 64
C?a hàng thi công ?óng tr?n làm tr?n vách th?ch cao qu?n 6

C?a hàng thi công ?óng tr?n làm tr?n vách th?ch cao phòng khách phòng ng? qu?n 7 chuyên nh?n s?a ch?a tr?n th?ch cao, s?a tr?n nhà giá r? qu?n Tân Phú , làm tr?n th?ch cao qu?n 9, ?óng tr?n th?ch cao qu?n Bình Th?nh???c hình thành t? ??i ng? k? thu?t viên, th? làm tr?n vách th?ch cao lành ngh? v?i nhi?u n?m kinh nghi?m ho?t ??ng trong ngành xây d?ng. C?a hàng th?ch cao Huy?n Hóc Môn t? hào là nhà cung c?p d?ch v? chuyên nghi?p các gi?i pháp thi công tr?n, vách th?ch cao. Chúng tôi không ng?ng nâng cao tay ngh? k?t h?p c?i ti?n và áp d?ng nh?ng k? thu?t thi công hi?n ??i và hi?u qu? nh?t, ??m b?o ch?t l??ng công trình luôn luôn ???c hoàn thi?n t?t nh?t, th?a mãn yêu c?u c?a khách hàng.

Chúng tôi cung c?p các d?ch v?

· Thi công, l?p d?ng, làm t?m tr?n th?ch cao

· Thi công l?p d?ng, làm t??ng, vách th?ch cao nhà ? gia ?ình v?n phòng, nhà v?n phòng, c?a hang, showroom.

· Thi công t?m tr?n th?ch cao ch?u n??c cho vách ng?n và tr?n v? sinh.

· Thi công t?m tr?n th?ch cao s?i th?y tinh cách âm

· Thi công tr?n th?ch cao ch?ng cháy
– Thi công th?h cao giá r? qu?n 11 xin chân thành c?m ?n các b?n.

– Chúng tôi s? có m?t t?n n?i ?? kh?o sát, báo giá cho m?i ng??i

– Giá trên có th? thay ??i có th? th?p h?n khi kh?o sát t?n n?i.

– Chúng tôi hy v?ng s? ???c h?p tác v?i quy vi trong t??ng lai
Reply With Quote