View Single Post
  #1  
Old 07-15-2019, 10:18 AM
luhai123 luhai123 is offline
Plantium Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 502
Stefan Radu ?ã xin l?i Lazio

Mourinho khao khát tr? l?i; Mourinho làm khó Conte; Stefan Radu xin l?i Lazio; Southgate h?c h?i t? Mercedes; HLV Chu ?ình Nghiêm gi?i thích lý do n?i nóng… là nh?ng tin chính trong b?n tin t?i nay c?a Bóng ?á s?.
Mourinho khao khát tr? l?i. Chia s? v?i phóng viên m88cvf Sky Sports tr??c th?m British Grand Prix, HLV Jose Mourinho th?a nh?n ông r?t khao khát tr? l?i v?i bóng ?á sau 8 tháng b? M.U sa th?i. Tuy nhiên, “Ng??i ??c bi?t” nh?n m?nh ông s? ti?p t?c ch? ??i các CLB phù h?p v?i tham v?ng c?a ông.
Mourinho làm khó Conte. Tr? l?i Gazzetta dello Sport, Mourinho cho r?ng Inter Milan ph?i vô ??ch Serie A mùa t?i sau khi chiêu m? m?t lo?t tân binh. ?ây t?t nhiên là nhi?m v? r?t khó cho HLV Conte, ??c bi?t khi Juventus c?ng có nh?ng s? b? sung r?t ch?t l??ng.

Stefan Radu xin l?i Lazio. H?u v? 32 tu?i ng??i Romania, ty le ma cao Stefan Radu ?ã xin l?i Lazio sau v? xô xát v?i Luiz Felipe và Wallace. Nh? vi?c này, Radu ?ã ???c phép tr? l?i tr?i t?p hu?n c?a Lazio.
Sassuolo ph? nh?n b?t tay v?i Juve. Sassuolo ?ã có r?t nhi?u th??ng v? v?i Juventus k? t? khi lên Serie A vào n?m 2014. Vi?c này khi?n gi?i m? ?i?u nghi ng? hai ??i có quan h? m? ám. Tuy nhiên, phía Sassuolo l?p t?c ph? nh?n và nh?n m?nh h? v?n có nhi?u v? chuy?n nh??ng v?i các CLB khác nh? Inter hay Roma.
Southgate h?c h?i t? Mercedes. HLV tuy?n Anh, Gareth Southgate cho bi?t ông ?ang c? g?ng h?c h?i nhi?u ?i?u t? ??i ?ua F1 Mercedes, ??c bi?t ? kh? n?ng ch?u áp l?c và ?i?u hành ??i ng?.
HLV Chu ?ình Nghiêm gi?i thích lý do n?i nóng. HLV Hà N?i FC, Chu ?ình Nghiêm cho bi?t ông ?ã n?i nóng trong tr?n hòa 2-2 v?i Khánh Hòa b?i l? các tr?ng tài có quá nhi?u pha x? lý sai, ??c bi?t là tình hu?ng th?i ph?t vi?t v? Thành L??ng ? cu?i tr?n.
Chung Hae-seong th?a nh?n s?c ép. HLV c?a CLB TP. HCM, Chung Hae-seong th?a nh?n ông ?ang ch?u s?c ép ph?i ??a ??i bóng này vô ??ch V-League 2019 t? phía truy?n thông. Tuy v?y, ông Chung Hae-seong cho bi?t CLB TP. HCM ch? c? g?ng h?t mình và ch? ??i k?t qu? t?t nh?t.
Reply With Quote