View Single Post
  #1  
Old 06-15-2019, 08:40 AM
thietbicuahang thietbicuahang is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 160
Ph?i ?? v?i qu?n tây chu?n không c?n ch?nh

Qu?n tây là item luôn có trong t? qu?n áo c?a m?i cô gái. Tuy nhiên ?? di?n chúng th?t ??p khi ra ???ng thì y?u t? giày dép ?i kèm là m?t ?i?u ?áng quan tâm. Không ch? có giày cao gót, qu?n tây còn d? dàng ph?i h?p v?i các lo?i giày dép khác n?a ??y!

Ngoài giày dép chúng ta có th? ph?i h?p thêm nhi?u th? nh? balo túi xách ?? t?ng thêm v? ??p c?a th?i trang
[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image001.jpg[/img]
Qu?n tây là trang ph?c mang l?i s? l?ch s? cho ng??i m?c, vì v?y, ch? em th??ng l?a ch?n nó ?? ??n công ty hay d? nh?ng bu?i h?p quan tr?ng.Kèm theo ?ó chúng ta xe k?t h?p v?i chi?c qu?n tây ?ó v?i nhi?u ph? ki?n kèm theo. ?? giúp b?n có th? ch?nh chu mà v?n tho?i mái, hãy th? các g?i ý ph?i giày, túi xách, ph? ki?n th?i trang v?i qu?n tây.
[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image002.jpg[/img]
Qu? th?c có r?t nhi?u ki?u giày dép, túi xách, balo, ph? ki?n th?i trang có th? k?t h?p v?i qu?n tây nh? ... Ch?c ch?n nh?ng item này s? giúp ch? em có nhi?u s? ch?n l?a h?n m?i khi ra ngoài. Hãy ghé ngay Nados ?? ch?n cho mình nh?ng m?u s?n ph?m ch?t l??ng b?n nhé!
Reply With Quote