View Single Post
  #2  
Old 05-25-2019, 05:04 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 116
Quote:
Originally Posted by thachcaowinhome View Post
D?ch v? thi công tr?n th?ch cao tr?n gói t?i Bình th?nh Phú Nhu?n Gò V?p TpHCM, & các t?nh ph? c?n chuyên nghi?p giá r?, bây gi? nhu c?u v? làm tr?n th?ch cao, vách th?ch cao là r?t l?n. T? c?n h? gia ?ình cho ??n v?n phòng công ty, cho ??n các hàng quán ??u có nhu c?u. V?i vi?c d? t?o hình và l?p ??t, chi phí th?p h?n nhi?u so v?i các v?t li?u khác, các t?m th?ch cao luôn là l?a ch?n hàng ??u c?a nh?ng nhà thi?t k? n?i th?t. V?y làm th? nào ?? chúng ta có th? hoàn thi?n m?t công trình th?ch cao ?úng ý mà v?n gi? nguyên ch?t l??ng d?ch v?. liên t??ng L?i Phát ngay ?? tìm hi?u giá thi công tr?n th?ch cao TpHCM t?i qu?n Bình th?nh Phú Nhu?n Gò V?p B?n ?ang xây d?ng c?a hàng? B?n tim Th? ?óng tr?n th?ch cao t?i qu?n Bình th?nh Phú Nhu?n Gò V?p ? V?i giá r?, bao v?t li?u tr?n gói, b?o hành lâu dài, có uy tin trong ngành xây d?ng? Công ty L?i Phát s?n sàng ph?c v? quý khách khi nh?n ???c yêu c?u t? quý khách, hãy can h? v?i chúng tôi theo thông báo sau ?ây Chuyên: thi công tr?n th?ch cao ( Tr?n Th?ch Cao ?óng ph?ng - Tr?n Th?ch Cao gi?t c?p - Tr?n Th?ch Cao Th? ( khung n?i ), vách th?ch cao ( Vách Th?ch Cao 2 m?t, Vách Th?ch Cao 1 m?t), vách hút âm, cách âm, cách nhi?t.....v?i các công trình l?n ???c ?ánh giá cao c? v? k? thu?t c?ng nh? ch?t l??ng thi công. Thi công - tu t?o th?ch cao giá r? t?i qu?n thi công tr?n th?ch cao tr?n gói t?i Bình th?nh Phú Nhu?n Gò V?p là d?ch v? chuyên làm th?ch cao tr??c h?t t?i TPHCM. Chúng tôi l?ôn mang ??n cho quý khách hàng giá c? r? nhât - b?n nh?t - ?? th?m m? cao nh?t - b?o hành dài h?n nh?t. Chúng tôi nh?n tôn t?o và thi công th?ch cao v?i các công trình l?n nh?, không ng?i ???ng xa. ??c bi?t chúng tôi làm s? so?ng các ngày trong tu?n k? c? ngày l? và ch? nh?t.
Hotline / Zalo : 0379.835.332
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 500g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
  • Kích th??c (cm) : 25*9*7
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote