View Single Post
  #2  
Old 07-24-2019, 10:31 PM
khoetn12 khoetn12 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Dec 2018
Posts: 44
Quote:
Originally Posted by lanp87030 View Post
Th? s?a tr?n nhà tr?n th?ch cao nhanh ? Huy?n An Biên Xã Tây Yên A T?nh Kiên Giang ch?t l??ng uy tín giá r?, ??i th? sang s?a tr?n vách th?ch cao giá r? t?i Huy?n An Biên Xã Tây Yên A $thanhpho chuyên sang s?a và thi công làm tr?n th?ch cao t?i Huy?n An Biên Xã Tây Yên A $thanhpho giá r?. Th?nh Phát nh?n tu t?o các h?ng tr?n th?ch cao, vá tr?n th?ch cao cho các h? gia ?ình, v?n phòng, công ty t?i Huy?n An Biên Xã Tây Yên A $thanhpho. Nh?ng h?ng th??ng g?p c?a tr?n th?ch cao: + Võng, x? tr?n th?ch cao do ch?t l??ng thi công ch?a b?o ??m tiêu chu?n + Tr?n th?ch cao b? m?c do th?m ?m + Khung x??ng lâu ngày b? r? sét , m?c nát + Do hàng ng? thi công tr?n th?ch cao tay ngh? kém, làm ?u, s? d?ng v?t li?u kém nên h? tr?n nhanh chóng b? h? h?ng. + D?ch v? tu t?o vá tr?n th?ch cao, h? h?ng, võng x?. Th?nh Phát v?i nh?ng d?ch v? tu ch?nh tr?n th?ch cao t?i Huy?n An Biên Xã Tây Yên A T?nh Kiên Giang chuyên nghi?p ph?c v? t?n nhà s? mang ??n s? hài cho quý khách v? ch?t l??ng ph?c v? và giá r? nh?t. Nh?ng h? c?a tr?n th?ch cao th??ng g?p t?i Huy?n An Biên Xã Tây Yên A T?nh Kiên Giang : – Võng, x? tr?n th?ch cao do ch?t l??ng thi công ch?a b?o ??m tiêu chu?n – Tr?n th?ch cao b? m?c do th?m ?m – Khung x??ng lâu ngày b? r? sét , m?c nát – s?a ch?a, thay th? tr?n th?ch cao. – Vá tr?n th?ch cao th?ng. – Các d?ch v? s?a sang tr?n th?ch cao khác theo yêu c?a quý khách hàng. ??i th? tu ch?nh tr?n th?ch cao t?i Huy?n An Biên Xã Tây Yên A T?nh Kiên Giang uy tín – ch?t l??ng. ngo?i gi? chúng tôi nh?n Làm tr?n th?ch cao: các lo?i tr?n ph?ng, tr?n gi?t c?p, tr?n trang trí… cho h? gia ?ình, phòng hát karaoke, v?n phòng, công ty… – Làm vách ng?n th?ch cao: vách ng?n m?t m?t, vách ng?n 2 m?t.. – X? lý m?u n?i th?ch cao – S?n B? matit tr?n gói: l?p b? ph?ng m?n, s?n nhà theo tiêu chu?n 1 l?p lót 2 l?p màu.
Công d?ng c?a qu? ?i ??i v?i s?c kh?e

T?t cho ???ng ru?t

Theo ?ông y, trong trái ?i có vitamin C, carotenoids có tác d?ng h? tr? h? tiêu hoá r?t t?t. ?i xanh ch?a nhi?u tác nhân làm se, nh? ?ó có tác d?ng h? tr? ???ng ru?t y?u ?t khi b? tiêu ch?y. Chúng có tính ki?m t? nhiên và thêm ch?c n?ng kháng khu?n, t?y u?, nên còn có tác d?ng ch?a l? b?ng cách ?c ch? s? t?ng tr??ng c?a các lo?i vi sinh v?t và lo?i b? nh?ng ch?t nh?y không c?n thi?t trong ru?t.
Tuy nhiên chính vì ch?a nhi?u tác nhân làm se nên ng??i bình th??ng ?n ?i xanh d? b? táo bón. Ng??c l?i, trong ?i chín ch?a nhi?u ch?t x? nên có tác d?ng phòng ng?a b?nh táo bón, ch? không gây táo bón nh? nhi?u ng??i nh?m t??ng. Qu? ?i chín v? ng?t, tính ?m, có tác d?ng b? d??ng, ki?n t?, tr? tiêu hoá, nhu?n tràng, th??ng dùng trong các tr??ng h?p táo bón, ?n u?ng không tiêu, xu?t huy?t, ti?u ???ng.


phòng b?nh ung th?

Theo các nghiên c?u y h?c cho th?y thành ph?n chi?t xu?t t? lá ?i có th? giúp ng?n ng?a b?nh ung th?. H?n n?a, ru?t qu? ?i c?ng ch?a ch?t lypocene cao, tác d?ng ch?ng ung th?. ??c bi?t folate trong ?i c?ng giúp ng?n ng?a ung th? d? dày.

?i?u tr? b?nh ti?u ???ng

Theo nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c ?n ??, lá và qu? ?i có kh? n?ng gi?m thi?u l??ng ???ng gluco trong máu. Tuy nhiên, n?u ?n c? v? ?i s? không t?t cho l??ng ???ng trong máu c?a b?n. Cách t?t nh?t khi ?n ?i ?? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng là g?t b? v?.

R?t t?t cho ng??i b? huy?t áp cao

Qu? ?i ch?a ch?t hypoglycemic t? nhiên (b? v?) và giàu ch?t x?. Vì th?, ?i có tác d?ng h? huy?t áp và cholesterol trong máu. Do ?ó, ?i r?t có ích ??i v?i nh?ng ng??i có nguy c? m?c b?nh tim và cao huy?t áp.

Phòng c?m l?nh

M?t ly n??c ép ?i t??i có th? giúp b?n gi?m các tri?u ch?ng c?m l?nh nh? gi?m ho, t?y ?àm, thông ???ng hô h?p do trong ?i ch?a ngu?n vitamin C cao, các ch?t ch?ng oxy hóa và ?i?n gi?i…

Gi?m ho

N??c ép trái ?i ho?c n??c s?c lá ?i r?t có l?i trong vi?c làm gi?m ho, tr? c?m, ??ng th?i có tác d?ng “d?n d?p” h? hô h?p. Th?t qu? ?i ch?a r?t nhi?u vitamin và s?t, nh? ?ó có tác d?ng ng?n ng?a b?nh c?m và các tr??ng h?p b? nhi?m siêu vi.
Reply With Quote