View Single Post
  #1  
Old 06-11-2017, 09:59 PM
meoxinh0112
Guest
 
Posts: n/a
n?u anh yêu m?t ng??i nh? em

Có bao gi? anh t? h?i, s? ra sao n?u anh yêu m?t ng??i nh? em ch?a? S? phi?n ph?c l?m n?u anh yêu m?t ng??i nh? em…
Tính tình em d? d? ??ng ??ng, có th? m?t giây tr??c v?a khóc nh? m?a nh?ng m?t giây sau l?i m?m c??i nh? mình là ng??i h?nh phúc nh?t th? gian.
S? r?t khó n?u anh b?t em ch?n m?t món ?n em thích, em ch? tr? l?i ‘sao c?ng ???c’ nh?ng l?i ? ôi n?u anh không g?i ý ?úng nh? em mu?n.
Dù ngày n?ng hay ngày m?a, em v?n thích ??m mình trong nh?ng bài hát bu?n da di?t nên th? gi?i c?a em d??ng nh? ch? mang m?t màu xám bu?n.
S? có nh?ng kho?nh kh?c em nh? bi?n m?t kh?i th? gian này, gi?ng nh? chú mèo nh? tìm m?t n?i th?t yên t?nh t? li?m lám v?t th??ng trong lòng mình.
?ôi lúc em hi?u chuy?n nh? m?t ng??i tr??ng thành, nh?ng có khi em l?i nh? m?t ??a tr? ph?i làm t?t c? m?i th? ?? có ???c ?i?u mình mu?n.
M?t em sáng r?c khi th?y m?t anh chàng ??p trai nh?ng s? làu bàu c? ngày khi ng??i yêu em nhìn m?t cô gái xinh. Ghen l?m ??y!
Là m?t ??a con gái nói m?t ??ng nh?ng ngh? m?t n?o ?i?n hình. Em nói “Tu? anh” có ngh?a là “Anh th? làm ?i r?i bi?t tay em.”
(S?u T?m)
Reply With Quote