View Single Post
  #2  
Old 05-21-2019, 09:05 PM
nonigreen1 nonigreen1 is offline
Silver Member
 
Join Date: May 2019
Posts: 126
Quote:
Originally Posted by lanp87030 View Post
Nh?n ?óng tr?n th?ch cao làm tr?n th?ch cao thi công thi?t k? tr?n th?ch cao giá r? tphcm ? Huy?n Nhà Bè Tr?n th?ch cao dùng ?? trang trí cho phòng khách, phòng ng? v?i khá nhi?u m?u tr?n th?ch cao gi?t c?p ??p theo xu h??ng hi?n ??i, h?n n?a tr?n th?ch cao n?i ???c tiêu dùng th?nh tho?ng thi công làm tr?n th?ch cao v?n phòng... - Tr?n th?ch cao m? ra trên th? tr??ng nhi?u n?m v? tr??c, nh?ng ph?i ??n m?y n?m tr? l?i ?ây m?i ???c ?a chu?ng s? d?ng r?ng rãi. Nh? nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i, d? xây ??p và t?n phí h?p lý và ph?i ch?ng nên tr?n th?ch cao ?ang d?n s?a ch?a các tr?n nhà truy?n th?ng b?ng g?ch hay bê tông. Th?ch cao là lo?i v?t li?u xây d?ng ti?n ti?n ???c các n??c ph??ng Tây v?n d?ng t? r?t lâu trong xây d?ng dân d?ng nh? kh? n?ng ch?ng cháy, cách âm, cách nhi?t t?t, ch?ng ?m m?c khá t?t, linh ??ng trong ki?n thi?t, d? dàng trang trí ngh? thu?t... Nh?n làm tr?n th?ch cao giá th?p t?i TPHCM ch?t l??ng t?t, chính xác, ??n giá c?nh tranh. V?i ??i ng? th? th?ch cao có kinh nghi?m, trình ?? chuyên môn cao ch?c ch?n s? làm t?t nh?t ??m b?o l?i s? chu?ng cho quý khách tiêu th? d?ch v? làm tr?n th?ch cao ? TPHCM. V?i ??i th? làm tr?n th?ch cao bài b?n, có không ít n?m kinh nghi?m, t? v?n d?ch v? nhi?t tình, có ch?c n?ng x? lý các n?u nh? khó kh?n nh?t, chúng tôi ?ã và ?ang thi công nhi?u công trình tr?n vách th?ch cao tphcm Chuyên nh?n tôn t?o tr?n th?ch cao các h? h?ng c?a th?ch cao khi b? d?t, vá l? ??c tr?n th?ch cao, s?n b? matit tu ch?nh l?i tr?n th?ch cao ? V?nh Yên và các huy?n trong V?nh Phúc. Nh?n xây ??p tr?n th?ch cao chìm, tr?n th?ch cao t?m th?, tr?n n?i, tr?n nh?a cho các gia ?ình dân d?ng, khu chung c?, ??a ch?, shop th?i trang, v?n phòng…vv H?ng m?c thi?t k? làm th?ch cao ? c??ng v?c TpHCM Nh?n làm tr?n th?ch cao truy?n th?ng nhà dân d?ng ? V?nh Phúc Nh?n làm tr?n th?, tr?n n?i cho v?n phòng, nhà x??ng, công ty. Nh?n làm tr?n th?ch cao trang trí theo nh?ng thi?t k? Nh?n làm tran thach cao nhà chung c?, nhà dân d?ng giá t?t Nh?n làm tr?n trang trí, quán cafe, nhà hàng, khu vui ch?i gi?i trí… Nh?n làm vách th?ch cao ng?n phòng, vách trang trí, vách cách âm, th?ch cao cách nhi?t Nh?n s?n l?i tr?n th?ch cao c?, s?n b? matit tr?n th?ch cao Nh?n tôn t?o c?i t?o l?i tr?n th?ch cao giá r? ? TpHCM
Hotline / Zalo : 0379.835.332
  • Th??ng hi?u : Noni Green
  • Thành ph?n : 100% trái nhàu
  • Kh?i l??ng t?nh : 500g
  • Kh?i l??ng ?óng gói : 510g
  • Kích th??c (cm) : 25*9*7
  • H?n s? d?ng : 1 n?m k? t? ngày s?n xu?t
  • Mang qua máy bay : Xách tay
  • Ngu?n g?c xu?t x? : Bình D??ng
  • H?n s? d?ng : 12 tháng k? t? ngày s?n xu?t
  • S?n ph?m có h??ng d?n s? d?ng song ng? Vi?t-Hàn trên bao bì.
B?t nhàu Noni Green có tác d?ng gì?

B?t nhàu Noni Green ???c bào ch? t? 100% qu? nhàu t??i nên ??m b?o h?u h?t các công d?ng c?a lo?i qu? tuy?t v?i này. Theo ?ông y, qu? nhàu có tác d?ng nhu?n tràng làm thu?c phòng tr? m?t s? ch?ng b?nh nh? ho c?m, hen, phù th?ng, ti?u ???ng, ?au gân, b?nh l?, ch?ng viêm và h? tr?, t?ng c??ng h? mi?n d?ch. Ngoài ra, lo?i qu? này c?ng gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh ? ch? em ph? n? nh? kinh nguy?t không ??u, b?ng huy?t, b?ch ??i….

Theo cu?n D??c th?o toàn th? c?a Andrewchevallier Finmh do Nhà xu?t b?n T?ng h?p TP H? Chí Minh phát hành n?m 2006 thì t? cu?i n?m 1990 nh?ng công d?ng làm thu?c c?a cây nhàu (còn g?i là cây noni) ?ã ???c nghiên c?u, ch?ng minh. Ch? vài n?m sau, cây ?ã ???c dùng làm thu?c ? d?ng th?c ?n v?i nh?ng hi?u qu? b?t ng?. Trong ?ó có th? k? ??n các công d?ng chính nh? gi?m béo, ?n ??nh b?nh ti?u ???ng, phòng ng?a ung th?, gi?m ?au nh?c, gi?i quy?t tình tr?ng suy gi?m kh? n?ng mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, phòng ch?ng b?nh tim và ch?ng suy nh??c….


Tuy nhiên, b??c ??u các nghiên c?u ?ã tìm ra, qu? và n??c ép c?a cây noni g?n nh? không gây h?i. Chúng có th? gi?i quy?t nhi?u ch?ng b?nh mãn tính nh? tình tr?ng ?au nh?c kéo dài, các b?nh nhi?m trùng nh? viêm kh?p, b?nh tim m?ch, nhóm các b?nh v? h? tu?n hoàn và ung th?…. Cu?n sách c?ng ?ã t?ng h?p và ?ánh giá r?ng các cu?c nghiên c?u v? cây nhàu còn h?n ch?. Tuy nhiên, qu? nhàu có ti?m n?ng làm thu?c r?t l?n.

Hotline / Zalo : 0379.835.332

Các công d?ng khác c?a b?t nhàu Noni Green

M?t s? nghiên c?u c?ng ch? ra r?ng qu? ?? làm b?t nhàu có ??c tính gi?m ?au, kích thích h? mi?n d?ch và phòng ch?ng b?nh ung th? hi?u qu?. C?ng có nghiên c?u cho th?y cây nhàu ch?a l??ng Proxeronine h?p lý mà c? th? chúng ta c?n ?? s?n xu?t ra Xeronine. ?ây v?n là ch?t ho?t ??ng trong các t? bào c? th? ?? c? th? có th? ch?ng l?i nhi?m trùng, nhanh chóng làm lành và h? tr? ho?t ??ng c?a t? bào. Khi b? c?ng hay nhi?m trùng thì nhu c?u v? Xeronine s? t?ng m?nh. Tuy nhiên, nhi?u ng??i ?ang thi?u Proxeronin ?? có th? duy trì ?? l??ng xeronine c?n thi?t. R?t may, chúng ta hoàn toàn có th? b? sung ch?t h?u ích này b?ng cách dùng b?t nhàu Noni Green.

?u ?i?m c?a b?t nhàu Noni Green

B?t trái nhàu Noni Green có r?t nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i. Trong ?ó không th? không nh?c ??n:

– S?n ph?m ???c làm t? 100% trái nhàu t??i nguyên ch?t. M?i trái nhàu nhàu ??u ???c tuy?n ch?n k? l??ng.

– S?n ph?m có m?u mã ??p, b?t m?t, thích h?p làm quà t?ng. H?n n?a, b?t nhàu Noni Green ???c ?óng trong túi gi?y ch?t l??ng cao nên khách hàng hoàn toàn không lo b? xô, méo v?.

– V?i khách là ng??i Hàn Qu?c, khách mu?n mang s?n ph?m ra n??c ngoài thì b?t nhàu Noni Green ???c ?óng gói trong túi s? nh? h?n. Gi?m tr?ng l??ng hành lý khi bay.

– ??c bi?t, dù là túi gi?y nh?ng bao bì c?a b?t trái nhàu Noni Green là túi ch?t l??ng cao có l?p b?c cách nhi?t. Lo?i túi này giúp b?o v? s?n ph?m t?i ?a. Khi mua hàng, khách hàng còn ???c t?ng n?p túi ?? d? dàng s? d?ng, b?o qu?n....

Chi ti?t v? b?t nhàu Noni Green 500g xin liên h? hotline t? v?n: 0379.835.332.
Reply With Quote