View Single Post
  #1  
Old 10-07-2019, 11:22 PM
boreiclin254 boreiclin254 is offline
Member
 
Join Date: Aug 2019
Posts: 6
L?u ý ?i?u gì ?? thi?t k? n?i th?t nhà ??p và ?n t??ng nh?t

T? nh?ng thói quen sinh ho?t c?a gia ch?, các k? s? s? t? v?n ??a vào không gian nh?ng ???ng nét tinh t?, màu s?c ngh? thu?t, ánh sáng ?n t??ng, m?u n?i th?t phong cách ti?n nghi. T?t c? hòa vào nhau t?o nên không gian n?i th?t nhà ph? th?m m?, cá tính chi ti?t h?n n?u b?n xem vào ?ây.N?i th?t sang tr?ng cho phòng khách

N?i th?t phòng ng? cho m?u nhà ? ??p

?ây là không gian yên t?nh nh?t ?? ta ngh? ng?i sau ngày dài c?ng th?ng, vì th? b?n nên s? d?ng tông tr?m, ho?c màu s?c mát m? t?o c?m giác th? thái d? ch?u. N?i th?t phòng ng? th??ng làm b?ng g? ép công nghiêp ch?ng m?i m?t và ?m, có ?? b?n cao nên th?i gian s? d?ng khá lâu. ??c rõ h?n: 6 phong cách thi?t k? n?i th?t phòng khách cho nhà c?p 4 tuy?t ??p

Phòng ?n - Nh?ng l?u ý khi mu?n n?i th?t nhà b?p ??pB? trí phòng ?n ??p và h?p lý

Nhóm các ch?c n?ng t?p trung t?i ch? thích h?p nh? b?p n?u s? g?n v?i b?n r?a. Tùy theo di?n tích m?i phòng ?? b? trí bàn ?n phù h?p nh?ng t?t nh?t nên cách xa ch? n?u kho?ng 1m ?? tránh h?i nóng b?c ra t? b?p khi m?i n?u và tránh ám mùi.Thêm vài món ?? ?? t?ng ?? cao và kho?ng cách gi?a các bên nh? k? ?? bát, n?i trên cao cho d? l?y.

Thi?t k? n?i th?t phòng khách ??p

N?u phòng khách h?p b?n c?n cân ??i l?i b? trí các ?? v?t h??ng t?m nhìn lên cao. ??i v?i phòng khách r?ng thì nên kê sát các ?? v?t ?? t?o c?m giác ?m cúng trong phòng, kê thêm gh? ho?c giá sách ?? có th? th? giãn ngay t?i phòng khách. Hãy cùng N?i Th?t Plus hi?t k? nhà ? theo phong cách hi?n ??i th? hi?n s? ti?n nghi, sang tr?ng mà ??n gi?n nhé.

Phong cách c? ?i?n phù h?p v?i gia ?ình truy?n th?ng giàu có sang tr?ng. Thi công nhà ? theo phong cách ??ng quê phù h?p v?i ng??i cao tu?i yêu thiên nhiên và cu?c s?ng t?nh l?ng. ??i v?i nhà ph? s? thi?t k? phong cách t?i gi?n t?nh l?ng theo ki?u Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Châu âu,…


.
Reply With Quote