View Single Post
  #4  
Old 09-16-2019, 09:42 AM
chichi116 chichi116 is offline
Bronze Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 34
Re: S?n ph?m Tibet Babao – T?ng c??ng sinh lý nam gi?i

Tuy?t liên phong th?p linhH? tr? ?i?u tr? d?t ?i?m x??ng kh?p

Tuy?t liên phong th?p SAUREAN FONG SEP LIN có tác d?ng h? tr? b?nh nhân b? th?p kh?p tr? phong th?p, viêm kh?p x??ng, ?au nh?c c? b?p, viên x??ng kh?p, thoái hóa x??ng, gai ?ôi c?t s?ng d?n ??n ch?ng ?au nh?c.


Vi?c ?i?u tr? phong th?p nói riêng và các b?nh x??ng kh?p nói chung khi dùng thu?c ?òi h?i ng??i b?nh không nh?ng hi?u v? tình tr?ng b?nh c?a mình mà còn th?t s? hi?u v? lo?i thu?c khi l?a ch?n

Tác d?ng chính c?a Ki?n T? Malaysia:

- H? tr? ?i?u tr? b?nh phong th?p
- H? tr? ?i?u tr? ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng, nh?c c? b?p
- H? tr? ?i?u tr? gout
-H? tr? làm gi?m b?t ch?ng ?au ti?n kinh nguy?t c?a ph? n?
- Là th?c ph?m ch?c n?ng b? sung cho x??ng kh?p kh?e m?nh hi?u qu?
- Mang l?i tác d?ng lâu dài nh? mong mu?n

Thành ph?n chính c?a viên tuy?t liên phong th?p linh:
- Hoa tuy?t liên (80 mg): tên khoa h?c là herba saussoreae involucratac, n?i ti?ng là lo?i hoa có tác d?ng tr? b?nh phong th?p hi?u qu? c?a ?ông y.
- Thành ph?n phòng phong – radix ledebourieliae (30 mg)
- Thành ph?n herba asari (30mg): 30 mg,
- Ngoài ra, s?n ph?m này còn có ch?a m?t s? thành ph?n khác nh?: rhizoma et radix notopterygll, ??c ho?t, m?c qua, ng? gia bì...

$Link$
Reply With Quote