View Single Post
  #1  
Old 06-17-2019, 09:56 PM
akakavn akakavn is offline
Member
 
Join Date: Apr 2017
Posts: 3
Ý ngh?a các con s? sim phong th?y d??i góc nhìn c?a m?i ng??i

M?i con s? trong dãy sim ??u mang m?t ý ngh?a riêng bi?t ??i v?i v?n m?nh con ng??i, h?p l?i thành m?t dãy s? mang ý ngh?a t?u chung nh?t. Ch? s? h?u c?n tìm ???c dãy sim phong th?y h?p m?nh theo phong th?y giúp phù ?? may m?n cho công vi?c, v?n trình phát tri?n.

Ý ngh?a các con s? d??i góc nhìn c?a m?i ng??i
T? lâu, các con s? ?ã xu?t hi?n và ?i vào ??i s?ng con ng??i. Th?c t? ?ã ch?ng minh chúng có ý ngh?a vô cùng quan tr?ng. Chúng ta không th? ph? nh?n ???c s? quan tr?ng c?a chúng ??i v?i ??i s?ng c?a con ng??i. Tuy r?ng ??u là nh?ng con s? ?y nh?ng m?i vùng, m?i n?i có quan ?i?m và ý ngh?a khác nhau.


Nh? ng??i ng??i Vi?t Nam chúng ta r?t thích s? 6, 8 nh?ng l?i luôn ghét b? s? 4 và s? 7 vì h? cho r?ng s? 4 ??i di?n cho ch? “t?”, s? 7 ??i di?n cho ch? “Th?t” nên r?t không may m?n. Nh?ng ??i v?i các n??c Châu Âu, Châu M? thì các con s? này r?t bình th??ng, ng??c l?i h? l?i hay tránh s? 13. Có th? nói, m?i con s? không mang trên mình m?t ý ngh?a chung c? ??nh nào c?.

Ý ngh?a sim ?i?n tho?i
Con s? 1 trong ý ngh?a c?a các con s? ?i?n tho?i: ch?c ch?n, sinh, ??c nh?t vô nh?

Con s? 2 trong ý ngh?a c?a t?ng con s? ?i?n tho?i: tr??ng t?n mãi mãi hay th? hi?n cho s? bình an và h?nh phúc trong cu?c s?ng

Con s? 3 trong ý ngh?a con s? sim ?i?n tho?i: tài t??ng tr?ng v? ti?n b?c

Con s? 4 trong ý ngh?a con s? trong sim ?i?n tho?i: Trong phong th?y sim thì s? 4 t??ng tr?ng cho s? cân b?ng âm d??ng trong ng? hành M?c - H?a - Kim - Th?y


Con s? 5 trong ý ngh?a các con s? ?i?n tho?i: phúc ??c

Con s? 6 trong ý ngh?a c?a nh?ng con s? ?i?n tho?i: L?c

Con s? 7 trong ý ngh?a nh?ng con s? ?i?n tho?i: âm ??c - quý nhân

Con s? 8 trong ý ngh?a nh?ng con s? sim ?i?n tho?i: phát

Con s? 9 trong ý ngh?a t?ng con s? ?i?n tho?i: tr??ng th?

Con s? 0 trong ý ngh?a s? trong sim: Ch? cho ngu?n g?c c?a m?i v?t m?i vi?c ???c sinh ra

Ý ngh?a khi ?? các con s? ??ng m?t mình và ghép chúng l?i v?i nhau
Khi mu?n gi?i ngh?a m?t dãy s? sim, b?n nên nhìn vào t?ng con s? trong dãy s? ?? lu?n gi?i. N?m ???c ý ngh?a t?ng con s? s? có th? lu?n gi?i ???c ý ngh?a c?a dãy s? xem có phù h?p v?i mình hay không. B?i, t?t c? các s? khi ??ng m?t mình, ? v? trí này có th? là t?t ??p nh?ng trong c? m?t dãy khi k?t h?p v?i nh?ng s? khác s? có th? không t?t, ho?c th?m chí là xui x?o. Và b?i l? m?i ng??i là không gi?ng nhau, ngày tháng n?m sinh khác nhau, gi? sinh, b?n m?nh.... nên sim s? v?i m?i ng??i mang ý ngh?a c?ng s? không gi?ng nhau dù cho s? 1 v?n là t??ng tr?ng cho s? ??c nh?t, bá ch?; s? 2 là h?nh phúc;...


T?i sao nên ch?n m?t s? sim h?p tu?i?
M?i con s? ??u mang m?t ý ngh?a riêng và giá tr? c?ng khác nhau. Nh?ng ?? tìm sim s? ??p h?p tu?i thì c?ng ?òi h?i nhi?u y?u t?.

Theo phong th?y, nh?ng con s? 1, 8,9 t??ng tr?ng cho s? may m?n, ngu?n n?ng l??ng m?nh m?. Do v?y, nhi?u ng??i ??c bi?t yêu thích dãy s? sim này. B?i n?u k?t h?p chúng l?i v?i nhau s? mang l?i nhi?u may m?n, thành công trong cu?c s?ng và trong s? nghi?p c?a mình. M?i chuy?n ??u hanh thông, thu?n l?i, b??c qua m?i khó kh?n, sóng gió, tr? ng?i m?t cách ??n gi?n, nhanh chóng, d? dàng. Song m?i tu?i và m?i s? sim ??u mang nh?ng ?i?m ??c tr?ng riêng bi?t ?òi h?i chúng ta ph?i bi?t cách ch?n sim s? ??p h?p tu?i c?n th?n m?i có th? ?ánh giá ???c.

Ph??ng pháp ch?n ???c dãy s? sim phong th?y phù h?p nh?t
C?n c? vào thuy?t ng? hành
Trong phong th?y có ngu? ha?nh t??ng sinh, ngu? ha?nh t??ng kh??c va? ha?nh cu?a ca?c con sô?. Nh?ng ?i?u này tri ph?i lên nhau, quy?t ??nh ý ngh?a c?a dãy sim b?n ch?n.

? Ngu? ha?nh t??ng sinh: Kim sinh Thu?y, Thu?y sinh Mô?c, Mô?c sinh Ho?a, Ho?a sinh Thô?, Thô? sinh Kim.

? Ngu? ha?nh t??ng kh??c: Kim kh??c Mô?c, Mô?c kh??c Thô?, Thô? kh??c Thu?y, Thu?y kh??c Ho?a, Ho?a kh??c Kim.

? Ha?nh cu?a ca?c con sô?: Sô? 1 ha?nh Thu?y, sô? 2 – 8 ha?nh Thô?, sô? 3 – 4 ha?nh Mô?c, sô? 6 – 7 ha?nh Kim, sô? 9 ha?nh Ho?a, sô? 5 trung ho?a, sô? 0 ch?a thuô?c ha?nh na?o trong ngu? ha?nh.

L?a ch?n dãy sim t??ng sinh v?i m?nh
M?nh Kim, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh Thu?y va? mê?nh Thô? vi? Kim sinh Thu?y, Thô? sinh Kim ( trong sim sô? ?e?p mê?nh cu?a chu? s?? h??u h??p v??i m?nh cu?a sim ho??c mê?nh cu?a sim h??p v??i mê?nh cu?a chu? s?? h?u ?ê?u ?em la?i tô?t ?e?p). Trong ?ó quy ??c, mê?nh Thu?y la? con sô? 1, mê?nh Thô? la? sô? 2 va? 8.


M?nh Mô?c, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh la? Thu?y va? Ho?a vi? Thu?y sinh Mô?c, Mô?c sinh Ho?a. Con sô? mang mê?nh Thu?y la? 1, con sô? mang mê?nh Ho?a la? 9.

? M?nh Thu?y, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh la? Kim va? Mô?c vi? Kim sinh Thu?y va? Thu?y sinh Mô?c. Con sô? mang mê?nh Kim la? 6 va? 7, con sô? mang mê?nh Mô?c la? 3 va? 4.

? M?nh Ho?a, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh la? M?c va? Thô? vi? M?c sinh Ho?a va? Ho?a sinh Thô?. Con sô? mang mê?nh Mô?c va? 3 va? 4, con sô? mang mê?nh Thô? la? 2 va? 8.

? M?nh Thô?, ba?n nên cho?n sim co? mê?nh la? Ho?a va? Kim vi? Ho?a sinh Thô? va? Thô? sinh Kim. Con sô? mang m?nh Ho?a la? 9, con sô? mang mê?nh Thô? la? 2 va? 8.

Tính toán nút sim ??p nh?t
??i v?i sim phong th?y, ?i?m càng lên cao thì ý ngh?a c?a dãy s? ?ó l?i càng ??p. ?i?m s? càng cao thì s?c s?ng mãnh li?t c?a dãy s? ?ó l?i càng t?ng m?nh. Nh? ?ó, dãy sim thê? hiê?n quyê?n l??c va? s? kiêu sa, bên ca?nh ?o? co?n kh??ng ?i?nh ????c thu? ch?i sim chuyên nghi?p cu?a chu? s?? h??u.

Quy t?c quy ??c cách tính nút sim phong th?y. Cách tính ?i?m này không nh?ng không khó kh?n gì mà còn c?c k? ??n gi?n. Ba?n chi? câ?n c?ng dô?n ca? da?y sô? ?ê?n khi na?o co?n la?i 2 con sô? duy nhâ?t. ?iê?m cao nhâ?t la? ?iê?m 10.
Reply With Quote