View Single Post
  #1  
Old 07-18-2016, 03:02 AM
zadep
Guest
 
Posts: n/a
C?a Hàng Bán giày dr martens da bò england 2016 t?i tp HCM

Các Men ?ã chu?n b? ?ôi giày nào cho mùa ?ông chu?n b? t?i ch?a? Zadep bây gi? ?ang bán giày dr martens giá r? mang ?a s? chi?c giày Dr Martens v?i ch?t li?u da bò 100% dày d?n c?ng mang l?p sáp ??t r?t m?m m?n ph? lên trên b? m?t giày giúp gi? ?m cho ?ôi chân c?a b?n trong nh?ng ngày ?ông s?p ??n.


Di?n ??t chi ti?t giày nam dr martens da bò th?t t?i zadep.


Do b? m?t c?a giày dr martens da bò này ???c ph? 1 l?p sáp ??t ?ã t?o nên ?? m?n cho s?n ph?m càng tô thêm nét b?ng nhiên c?a b? m?t da bò, không nh?ng th? l?p sáp này c?ng s? b?o kê hi?u qu? b? m?t da bò cho ?ôi giày thân th??ng c?a mình.

??c thù h?n khi chúng ta kéo c?ng m?u giày dr martens da bò này thì chúng ta mang th? thu?n l?i nh?n th?y m?t s? bi?n ??i màu s?c trong kho?ng ?? nâu s?m sang màu nâu và khi chúng ta th? ra giày s? tr? v? tr?ng thái ban s?, ch? s? h?u nh?ng lo?i da bò th?t 100% m?i s? h?u ???c ?i?u này.

Ch?t li?u da bò ?ã ???c ch?n l?a k? nên s?n ph?m v?i nh?ng tuy?n ???ng nét gân r?t t? nhiên, khi ng?i s?n ph?m v?i m?t mùi h??ng ??c bi?t r?t th?m, so mang nh?ng dòng da bò th??ng ngày thì cái s?n ph?m này v?i ?i?m v??t tr?i b?i l?p da dày d?n h?n và ??c bi?t ch?ng n??c hi?u qu?. ?i?u khôn xi?t quan y?u cho nh?ng dân ph??t khi ph?i dùng giày ? trong ?i?u ki?n ?m th?p th??ng xuyên.


Do s?n ph?m ???c v?t d?ng chi?c da sáp ??t ? b? m?t ngoài, l?i ???c ngoài m?t s?n sùi và nh?ng khe nh? ?an xen v?i nhau vì vây khi b? m?t ngoài b? dính n??c, n??c s? t? ??ng b? ??y xu?ng mà ko b? th?m vào b? m?t giày.

Nhìn ??i quát ?ôi giày dr martens da bò này có phong cách ch?t h?n nh? khoen giày ???c làm trong kho?ng ch?t li?u ??ng thu?n ch?t không r? và ???c g?n c?ng cáp trên l?p da bò, bên c?nh ?ó nó còn mang 1 l?p ch?t b?i r?t riêng. Giày DR Martens c? cao v?i 5 khoen tròn c?ng dây ch?ng tr??t ?ã t?o nên s? ?n ??nh và ?i?m nh?n n?i tr?i cho giày.
?? giày dr martens c? ph?i ch?ng ch?t li?u cao su cao c?p:


?? giày s? h?u ch?t li?u cao su ch?ng trót l?t, ch?ng tr??t, kháng d?u kháng x?ng r?t hi?u qu?. ?? k?p c?a m?u s?n ph?m này s? h?u màu nâu bóng ngo?i hình theo d?ng Hoa Mai trên ?? giày t?o lên 1 phong cách r?t riêng bi?t cho s?n ph?m.

K?t lu?n:
B?t M?t giày ???ng ??i c?a Doctor Martens màu nâu t?o nên s? tr? trung r?t phù h?p lúc ?i ch?i, ?i ph??t cùng b?n bè. Ph?i ?? r?t d? phù h?p nh?t là qu?n Jean.

N?u nh? b?n ?ang mu?n giày martens giá r? giá t?t nh?t tphcm thì hãy liên h? ngay zadep chúng tôi ?? ???c h? tr? s?m hàng.
Reply With Quote