View Single Post
  #1  
Old 02-11-2019, 12:03 AM
leanh89ssv leanh89ssv is offline
Member
 
Join Date: Feb 2019
Posts: 8
Cung c?p Slip sheet gi?y và nh?a thay th? cho pallet

Slip sheet gi?y ch?u 1200 kg hàng,
V?i hàng hóa có t?i tr?ng 1200kg thì t?m slip sheet gi?y 1.2mm là m?t l?a ch?n hoàn h?o. Slip sheet gi?y 1.2mm có kh? n?ng ch?u l?c 1200kg / 1m2, nh? ?ó khi phân b? t?i tr?ng trên toàn b? khu v?c ch?a hàng c?a slip sheet ?ã nâng m?c ?? an toàn c?a vi?c x?p d? hàng lên r?t nhi?u.
T?m slip sheet gi?y ch?a 1200 kg
Khác v?i các s?n ph?m slip sheet dày ?ang có trên th? tr??ng, các t?m slip sheet gi?y c?a chúng tôi có ?? b?n cao và kh? n?ng tái s? d?ng ???c nhi?u l?n h?n. Các t?m slip sheet có ch?t l??ng th?p th??ng ph?i gia c? ?? dày lên ??n 1.5mm ho?c 1.6mm m?i có kh? n?ng ch?u ???c kh?i hàng 1200kg. Do có kích th??c dày và s? d?ng ch?t li?u gi?y kém ch?t l??ng (th??ng là gi?y nguyên li?u s?n xu?t thùng carton), các t?m slip sheet có ?? dày càng l?n càng có nhi?u r?i ro bong tróng – tách l?p và b? ?m t? bên trong do quá trình v?n chuy?n dài ngày trên bi?n.Liên h?: Ng?c Th?ng (Kenji) 0919551539
Email: kenji_tran@sunstream-industries.com

Cung c?p slip sheet và xe nâng hàng s? d?ng push pull dành cho slip sheet.
Reply With Quote