View Single Post
  #2  
Old 07-25-2019, 05:10 AM
chichi113 chichi113 is offline
Member
 
Join Date: Jul 2019
Posts: 19
Quote:
Originally Posted by leanh89ssv View Post
Slip sheet gi?y ch?u 1200 kg hàng, V?i hàng hóa có t?i tr?ng 1200kg thì t?m slip sheet gi?y 1.2mm là m?t l?a ch?n hoàn h?o. Slip sheet gi?y 1.2mm có kh? n?ng ch?u l?c 1200kg / 1m2, nh? ?ó khi phân b? t?i tr?ng trên toàn b? khu v?c ch?a hàng c?a slip sheet ?ã nâng m?c ?? an toàn c?a vi?c x?p d? hàng lên r?t nhi?u.
T?m slip sheet gi?y ch?a 1200 kg
Khác v?i các s?n ph?m slip sheet dày ?ang có trên th? tr??ng, các t?m slip sheet gi?y c?a chúng tôi có ?? b?n cao và kh? n?ng tái s? d?ng ???c nhi?u l?n h?n. Các t?m slip sheet có ch?t l??ng th?p th??ng ph?i gia c? ?? dày lên ??n 1.5mm ho?c 1.6mm m?i có kh? n?ng ch?u ???c kh?i hàng 1200kg. Do có kích th??c dày và s? d?ng ch?t li?u gi?y kém ch?t l??ng (th??ng là gi?y nguyên li?u s?n xu?t thùng carton), các t?m slip sheet có ?? dày càng l?n càng có nhi?u r?i ro bong tróng – tách l?p và b? ?m t? bên trong do quá trình v?n chuy?n dài ngày trên bi?n.Liên h?: Ng?c Th?ng (Kenji) 0919551539 Email: kenji_tran@sunstream-industries.com Cung c?p slip sheet và xe nâng hàng s? d?ng push pull dành cho slip sheet.
Cà chua ????c cho la? m?t nha? máy dinh d??ng vi? no? cung c?p râ?t nhiê?u tha?nh phâ?n r?t t?t cho s?c kh?e, ngay lâ?p t??c ha?y cho ca? chua va?o th??c ??n ?n uô?ng cu?a mi?nh ba?n nhe?!

1. R?t t?t cho th? l?c
Cà chua là ngu?n cung câ?p vitamin A và C tuy?t v?i giúp phòng ch?ng b?nh quáng gà va? t?ng thi? l??c cho ?ôi m??t cu?a ba?n. M?t nghiên c?u g?n ?ây cho th?y hàm l??ng vitamin A cao c?a cà chua có th? ng?n ng?a thoái hóa ?i?m vàng, m?t b?nh nghiêm tr?ng co? thê? dâ?n ?ê?n mu? m?t. H?n n?a, cà chua có th? gi?m nguy c? ??c th?y tinh th?. Trong cà chua co?n co? ca?c ch?t ch?ng oxy hóa nh? lycopene, lutein va? zeaxanthin .

2. Ph?ng và ch?ng ung th?
?n nhi?u cà chua có th? giúp ch?ng l?i ung th? tuy?n ti?n li?t. Cà chua c?ng có th? giúp gi?m nguy c? m?t s? b?nh ung th? khác nh? d? dày, ph?i, c? t? cung, vo?m h?ng, tr?c tràng, ??i tràng, th?c qu?n, và ung th? bu?ng tr?ng nh?? ca?c châ?t chô?ng ôxy ho?a, ???c biê?t la? nh?? va?o ha?m l???ng lycopene râ?t cao co? trong ca? chua. Ta?c du?ng pho?ng chô?ng ung th? c?a cà chua hô?t h?n nhiê?u khi n?u loa?i qua? na?y v?i d?u ô liu.

3. T?t cho da
Cà chua ch?a lycopene, m?t ch?t ch?ng oxy hóa m?nh b?o v? da kh?i ánh n?ng m?t tr?i và làm cho làn da c?a b?n ít nh?y c?m v?i tia c?c tím, m?t trong nh?ng nguyên nhân gây ra n?p nh?n ?? da. Chà b?t cà chua lên la?n da thô ra?p c?a b?n giu?p se lô? chân lông, ta?i ta?o va? la?m s?n da m??t.

4. Gi?m l??ng ???ng trong máu
Cà chua ch?a r?t ít carbohydrate nên giúp làm gi?m l??ng ???ng trong máu. Mô?t va?i nghiên c??u ti?m thâ?y vai tro? cu?a ca?c châ?t chô?ng ôxy ho?a trong cà chua ba?o vê? tha?nh ma?ch va? thâ?n- nh??ng c? quan hay bi? tô?n th??ng do bê?nh tiê?u ????ng. Ca? chua co?n ch?a crom và ch?t x? giúp kiê?m soa?t l???ng ???ng trong ma?u.

5. Thúc ??y gi?c ng? ngon
V??i ngu?n vitamin C va? lycopene dô?i da?o có th? giúp b?n ng? ngon h?n. Vì v?y, n?u b?n kho? ng?, hãy bô? sung thêm cà chua vào ch? ?? ?n hàng ngày c?a b?n b??ng 1 ba?t su?p ho??c sinh tô? ca? chua.

6. Giúp x??ng thêm ch?c kh?e
Cà chua có ch?a vitamin K và canxi giúp gi? cho x??ng c?a b?n kh?e m?nh va? chô?ng loa?ng x??ng-nguyên nhân cu?a ga?y ra?n, biê?n da?ng x??ng dâ?n ?ê?n khuyê?t tâ?t.

7. Ch?a ca?c bê?nh mãn tính
Nh?? các ch?t ch?ng viêm nh? carotenoid và bioflavonoid, cà chua có th? làm gi?m c?n ?au mãn tính. M?t ch??ng trình nghiên c?u chi? ra r?ng u?ng m?t ly n??c ép cà chua m?i ngày có th? làm gi?m n?ng ?? TNF-alpha trong máu, mô?t sa?t thu? gây viêm. Ca? chua râ?t tô?t cho nh??ng ng???i bi? bê?nh tim ma?ch va? Alzheimer.

8. T?t cho mái tóc c?a b?n
Nh?? các vitamin và ch?t s?t giúp mái tóc b? h? h?ng và không có s? s?ng c?a b?n thêm bóng m???t. H?n n?a, cà chua có tính axit co? thê? cân b?ng ?? pH trong tóc. N?u b?n bi? gàu và ng?a da ??u, du?ng n??c ép cà chua t??i thoa lên tóc và da ??u c?a b?n sau khi g?i ??u, và r?a l?i b?ng n??c l?nh ho?c ?m sau 4-5 phút. Không s? d?ng quá th??ng xuyên vì axit c?a ca? chua có th? làm khô mái tóc c?a b?n.

9. Giúp gi?m cân
N?u b?n ?ang c? g?ng gi?m vài cân nhâ?t ?i?nh pha?i co? cà chua trong ch? ?? ?n u?ng hàng ngày c?a b?n vi? no? ít ch?t béo và không ch?a cholesterol.Cà chua ch?a r?t nhi?u ch?t x? và n??c, do ?ó s? giúp b?n c?m th?y no. B?n có th? ?n cà chua s?ng ho?c thêm chúng vào món th?t h?m ?n cu?ng xà lách, và các th??c phâ?m ?n u?ng thân thi?n khác.

Cho dù la? ca? chua t??i, sâ?y khô, h?m, xay nhuy?n ho?c n??c ép, thêm cà chua vào ch? ?? ?n hàng ngày c?a b?n và g?t hái t?t c? các l?i ích s?c kh?e no? mang la?i.
Reply With Quote