View Single Post
  #1  
Old 03-18-2018, 06:50 AM
luongdiu luongdiu is offline
Member
 
Join Date: Mar 2018
Posts: 1
D?ch v? mua bán s?a ch?a ?i?n l?nh

Công ty chuyên v? d?ch v? ?i?n l?nh, luôn không ng?ng ??i m?i và nâng cao ch?t l??ng d?ch v? và cung c?p ?a d?ng v?i nhi?u d?ch v? ?? ph?c v? khách hàng nh?:
1. Mua bán ?i?n l?nh – ?i?n gia d?ng
2. L?p ??t – s?a ch?a, b?o trì h? th?ng ?i?n l?nh, ?i?n gia d?ng.
3. Cung c?p l?p ??t h? th?ng c?p thoát n??c và ???ng ?ng công nghi?p...
Ph? tùng ngành ?i?n l?nh: TOSHIBA, DAIKIN, CARRIER, LG, NATIONAL, REETECH, SANYO, PANASONIC, SUMIKURA, SAMSUNG, MITSUBISHI, TRANE …
Nh?n B?o trì – s?a ch?a các thi?t b? ?i?n l?nh dân d?ng và công nghi?p cho các công s?, công ty, nhà máy v?i h?p ??ng lâu dài .
Ngoài ta còn có d?ch v? cho thuê máy ?i?u hòa s? d?ng cho h?i ngh?, tri?n lãm, ...
Công ty chúng tôi v?i ??i ng? k? s?, k? thu?t viên lành ngh? s?n sàng ph?c v? nh?ng yêu c?u c?n thi?t v? các s?n ph?m ?i?n, ?i?n l?nh dân d?ng và Công nghi?p, luôn ph?c v? khách hàng m?i lúc m?i n?i v?i ph??ng trâm “ NHANH, HI?U QU?, VÌ KHÁCH HÀNG”
S?a ch?a ?i?n l?nh biên hòa,Mua bán máy l?nh biên hòa,S?a ch?a ?i?n l?nh ??ng nai, B?o trì máy l?nh biên hòa ??ng nai..
Liên h?
??a ch?: S? 114 - T? 35E - P Tân Phong-TP.Biên Hòa- ??ng Nai.
?i?n tho?i: (0613) 897 668 - Fax: (0613) 897 588
Reply With Quote