Thread: Help tiny ui
View Single Post
  #4  
Old 08-15-2007, 09:00 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
Re: Help tiny ui

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = vnn777.com/home

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O23 - Service: P4P Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sogou PXP\p2psvr.exe (file missing)Bác chạy hijackthis, sau đó nhấn và o Do A system scan.
sau đó bác tìm mấy cái files trên , check tất cả những files trên , nên cẩn thận mà check. Đừng check sai đấy nhé.
Sau đó bấm chử Fix Check
rồi exit

Xin hỏi bác: XaLuan là phần mềm gì, có biết không?

Sau đó bác chạy lại hijackthis và Do a system scan and save a Log. rồi post cái log mới lên.

Computer của bác còn nhiều bad files lắm.
Reply With Quote