Thread: Help tiny ui
View Single Post
  #7  
Old 08-15-2007, 08:20 PM
tinychip
Guest
 
Posts: n/a
Re: Help tiny ui

R3 - URLSearchHook: XaLuan toolbar - {52c28c38-0412-4598-a44c-d44a04166adc} - C:\Program Files\XaLuan\tbXaLu.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - {9CB65206-89C4-402c-BA80-02D8C59F9B1D} - C:\Program Files\AskTBar\SrchAstt\1.bin\A5SRCHAS.DLL

O2 - BHO: XaLuan toolbar - {52c28c38-0412-4598-a44c-d44a04166adc} - C:\Program Files\XaLuan\tbXaLu.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: XaLuan toolbar - {52c28c38-0412-4598-a44c-d44a04166adc} - C:\Program Files\XaLuan\tbXaLu.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL


check mấy files trên. Rồi fix check nhe.

sau đó scan lại và post new log lên.
Hey, mà sao bác cà i cái thằng Ask Jeeves là m gì vậy, thằng nà y dở lắm, muốn hỏi thì vô Google tìm ngon hơn.
Reply With Quote